PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA


Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

w Przedszkolu Miejskim Nr 3

w Mielcu

w związku z wystąpieniem COVID-19

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Mielcu obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Mielcu, zwanego dalej przedszkolem lub placówką, odpowiada Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3w Mielcu zwany dalej Dyrektorem.
 2. W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od  6 00  do 1600..
 4. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić  12.
 5. Do przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku przedszkola każdemu dziecku mierzona jest temperatura. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola. Pracownicy podpisują oświadczenie o mierzeniu temperatury w domu (oświadczenie pracownika o mierzeniu temperatury w domu).
 6. W przedszkolu dzieci i pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w niniejszych Procedurach.
 7. Na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej przedszkola znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
 8. Na czas pracy przedszkola drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane (nie dotyczy PM20 w budynku SP11).

I.  Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:

 1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w przedszkolu;
  1. Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierających rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych;
  1. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;
  1. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);
  1. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

II.   Dyrektor:

 1. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
  1. dba o tym by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
  1. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;
  1. kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
  1. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;
  1. współpracuje ze służbami sanitarnymi;
  1. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
  1. informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą strony internetowej lub poczty elektronicznej.

III.  Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

 1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
  1. Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
  1. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
  1. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
 2. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
 3. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
 4. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa.

IV.  Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:

 1. Ciągi komunikacyjne – myją i  dezynfekują;
  1. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują.
  1. Odpowiadają za dezynfekcję leżaków przeznaczonych do spania, po zakończeniu odpoczynku dzieci (jeżeli dzieci leżakują).

V.  Wychowawcy, opiekunowie:

 1. sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
 2. myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którymi bawiło się dziecko, jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tego przedmiotu, zabawki;
 3. dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
 4. wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę;
 5. prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;
 6. dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy;
 7. dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;
 8. nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;
 9. ustawiają leżaki do spania/odpoczynku w odstępach co najmniej 2 metrów od siebie;

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola

 1. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane z przedszkola tylko przez 1 osobę.
 2. Rodzic i dziecko muszą zdezynfekować dłonie w chwili wejścia do przedszkola preparatem dezynfekcyjnym. Rodzic i dziecko winni mieć założone maseczki ochronne. Rodzic ściąga dziecku maseczkę i zabiera ze sobą.
 3. Rodzic nie może wchodzić na dalszą część przedszkola.
 4. Wszystkim dzieciom jest mierzona temperatura i przeprowadzany jest wstępny wywiad epidemiologiczny.
 5. Pracownik odprowadza je do szatni, a po przebraniu się do sali, w której dziecko będzie odbywało zajęcia.
 6. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicowi i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.
 7. Odbiór dziecka z przedszkola następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
 8. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez upoważnionego pracownika przedszkola, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.

Żywienie

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.

VI.  Pracownicy kuchni:

 1. Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
 2. Myją ręce:
  1. przed rozpoczęciem pracy,
  1. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
  1. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
  1. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
  1. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
  1. po skorzystaniu z toalety,
  1. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
  1. po jedzeniu, piciu;
 3. Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
 4. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;
 5. Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;
 6. Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans, zgodny z obowiązującymi przepisami;
 7. Posiłki dla poszczególnych grup wydawane są z zachowaniem rozdzielności czasowej wg. ustalonego harmonogramu;
 8. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola;
 9. Kuchnia i woźne myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.
 10. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach/dzieci spożywają posiłki w sali do tego przeznaczonej/, a po wyjściu każdej grupy wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.
 11. Posiłki dzieciom podają wyznaczone woźne oddziałowe.

Wyjścia na zewnątrz

 1. Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola.
 2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z przedszkolnego placu zabaw.
 3. Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie jedna/dwie grupy, przy czym opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
 4. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw   będą  dezynfekowane każdorazowo po pobycie jednej grupy.
 5. Piaskownice wyłączone są z użytkowania przez dzieci.
 6. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

 1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny  oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę
  go zastępującą.
 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/ opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki – zgodnie z oświadczeniem złożonym przez rodzica.
 5. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala,
  w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
 6. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 7. Rodzice odbierają dziecko przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
 8. Rodzic zobowiązany jest do poinformowania dyrektora o dalszym stanie zdrowia dziecka, u którego stwierdzono objawy chorobowe.

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 11 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *