REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH


Informacja dla rodziców dzieci z najstarszych grup przedszkolnych.

   ZAŁÓŻ PROFIL ZAUFANY (OBYDWOJE RODZICE)

                      PRZEZ BANK                                PRZEZ PLATFORME ePUAP

https://epuap.gov.pl

                                    POTWIERDŹ DANE

    W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIELCU                  

WEJDŹ NA STRONĘ I ZALOGUJ SIĘ

https://eurzad.um.mielec.pl

ZALOGUJ SIĘ PROFILEM ZAUFANYM

WYBIERZ MOJE KONTO

WYBIERZ   EDUKACJA

WYBIERZ REJESTRACJĘ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

            UZUPEŁNIJ DANE  ( POTRZEBNY BĘDZIE NR PESEL DZIECKA)

ZASADY PRZYJĘCIA DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Prezydent Miasta Mielca informuje, że w roku szkolnym 2021/2022 dzieci urodzone w 2014 roku mają obowiązek rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Do klas I szkół podstawowych w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie elektronicznie wypełnionego zgłoszenia oraz dołączonego do niego oświadczenia o miejscu zamieszkania rodziców kandydata oraz kandydata, składanego pod klauzulą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęci do klasy I w miarę wolnych miejsc po złożeniu elektronicznego wniosku  w ramach postępowania rekrutacyjnego oraz potwierdzenia woli przyjęcia. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu kandydatom zamieszkałym poza obwodem danej  szkoły przyznawane są punkty zgodnie z poniższą tabelą.

KRYTERIUMLICZBA PUNKTÓWDOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZANIA KRYTERIUM
Rodzeństwo w szkole, do której kandydat stara się o przyjęcie4Dokumentacja szkolna
Co najmniej jeden z rodziców kandydata pracuje w obwodzie szkoły2Oświadczenie rodzica
Osoba uprawniona odbiera kandydata bezpośrednio po zajęciach lekcyjnych2Oświadczenie rodzica
Niepełnosprawność kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy integracyjnej (dotyczy szkół z klasami integracyjnymi) – zamieszkały na obszarze Gminy Miejskiej Mielec3Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub oświadczenie rodzica, że kandydat będzie posiadał orzeczenie, które zostanie dostarczone do szkoły po jego wydaniu
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie2Oświadczenie rodzica
Niepełnosprawność przynajmniej jednego z rodziców kandydata1Oświadczenie rodzica
Uczęszczanie przez kandydata do przedszkola na obszarze osiedla, w którym szkoła ma siedzibę2Oświadczenie rodzica
Objęcie kandydata pieczą zastępczą1Oświadczenie osoby sprawującej pieczę zastępczą nad kandydatem

Rodzice kandydatów wypełniają zgłoszenie lub wniosek na elektronicznej platformie Urzędu Miejskiego
w Mielcu MOJE MIASTO .

Pierwszym krokiem po wejściu na stronę eurzad.um.mielec.pl  jest ZALOGOWANIE SIĘ PROFILEM ZAUFANYM, następnie przechodzimy na zakładkę MOJE KONTO – EDUKACJA – REJESTRACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ, na której rodzic dokonuje zgłoszenia  lub wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły. 

ZAKOŃCZENIE PROCESU WYMAGA PODPISANIA  PROFILEM ZAUFANYM PRZEZ
OBYDWOJE RODZICÓW.

Harmonogram rekrutacji
określony w ZARZĄDZENIU NR 9102021 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 28 stycznia 2021 roku.

ETAPYPOSTĘPOWANIE REKRUTACYJNEPOSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
Złożenie wniosku / zgłoszenia1 marca 2021 r. 8 marca 2021 r.26 lipca 2021 r. -5 sierpnia 2021 r.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych25 marca 2021 r.20 sierpnia 2021 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej26 marca 2021 r. 2 kwietnia 2021 r.21 sierpnia 2021 r. 26 sierpnia 2021 r.
Listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
7 kwietnia 2021 r.27 sierpnia 2021 r.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *