Najpiękniejsza – bo tradycyjna Palma Wielkanocna -konkurs


REGULAMIN   KONKURSU

„NAJPIĘKNIEJSZA  – BO TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA”

 1. Organizatorami Konkursu są :
 2. Prezydent Miasta Mielca
  1. Parafia Trójcy Przenajświętszej w Mielcu
  1. Spółdzielczy Dom Kultury,  Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu
 3. Cel konkursu
 1. Propagowanie lokalnego folkloru, poprzez popularyzację twórczości własnej związanej
  z tematyką Świąt Wielkanocnych,
 2. Popularyzowanie, kultywowanie oraz podtrzymywanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą

3. Aktywizacja i rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży i dorosłych w kierunku uprawiania    sztuki ludowej.

 1. Warunki udziału w konkursie:
 1. Konkurs na charakter otwarty. Jest skierowany do dzieci i młodzieży, dorosłych osób indywidualnych, formacji kościelnych, grup formalnych i nieformalnych rodzin i twórców amatorów.

Jeden uczestnik/ grupa uczestników może zgłosić do konkursu jedną pracę.

 1. Palma zgłoszona do konkursu  powinna być wykonana samodzielnie/ zespołowo z wykorzystaniem materiałów naturalnych i tradycyjnych form zdobniczych. Nigdzie wcześniej nie zgłoszona do innego konkursu.
 2. Prace wykonane z gotowych,  kupionych elementów będą dyskwalifikowane.
 3. W przypadku uczestników niepełnoletnich do pracy należy dołączyć oświadczenie rodziców lub opiekunów dziecka, wyrażające zgodę na zrzeczenie się praw autorskich do wykonanej pracy. Wzór oświadczenia w załączniku regulaminu.
 4. Prace  należy dostarczać  do Spółdzielczego Domu Kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu, ul. Kusocińskiego 13 A.

Ostateczny termin oddania prac upływa w piątek 24 marca.

 1. Sposób opisywania prac konkursowych:

Do pracy należy dołączyć przytwierdzoną (na sznureczku, tasiemce) kopertę ze zgodą rodzica/ prawnego opiekuna na udział w konkursie, podpisaną klauzulą( Zał. Nr 1 i 2)  i  metryczkę  zawierającą:

W przypadku prac indywidualnych  – Imię i nazwisko autora pracy, adres zamieszkania, wiek, telefon kontaktowy do opiekuna / rodzica;

W przypadku prac indywidualnych zgłaszanych przez  instytucję / szkoła, ośrodek kultury i inne /: nazwa instytucji, imię i nazwisko nauczyciela / instruktora, telefon kontaktowy do nauczyciela/ instruktora. oraz dane autora pracy (imię i nazwisko klasa i wiek)

W przypadku prac grupowych/ rodzinnych – nazwa grupy / nazwisko rodziny oraz/ ewentualnie  nazwa instytucji z której dana grupa się wywodzi, nazwisko instruktora / opiekuna, Tel. kontaktowy  i podanie ilości osób robiących zgłoszoną palmę

Prace bez załączników nr 1 i 2, oraz bez metryczki nie będą poddawane ocenie  

 V.  Kryteria oceny

         Prace oceniane będą pod względem:

 • Zgodności z Regulaminem konkursu,
 • Walorów estetycznych, staranności i kreatywności,

 VI. Skład Komisji Konkursowej

W skład Komisji Konkursowej oceniającej prace zgłoszone do konkursu wchodzą Przedstawiciele Organizatorów

 VII. Zasady nagradzania

      Komisja Konkursowa przyzna I, II i III miejsce w następujących  kategoriach:

 • I kategoria  wiekowa – dzieci  klas 1 – 3 szkoły podstawowej, ( I, II, III miejsce )
 • II kategoria wiekowa –dzieci  klas 4 – 8 szkoły podstawowej, ( I, II, III miejsce )
 • III  kategoria  wiekowa: młodzież i dorośli, ( I, II, III miejsce )
 • IV kategoria:  rodziny i grupy ( I, II, III miejsce )

Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne.

Laureatów I, II i III miejsc Organizatorzy powiadomią telefonicznie do dnia: 30  marca   (czwartek ) 2023. Od tego dnia) będzie można odebrać  z SDK zgłoszone do konkursu prace.

Za prace, które nie zostaną odebrane do środy  5 kwietnia   SDK nie odpowiada.

VIII.  Wręczenie nagród w Niedzielę Palmową 2 kwietnia.

 1. Msza Święta  w Kościele p. w: Trójcy Przenajświętszej w Mielcu  udziałem przedstawicieli Organizatorów z poświęceniem  palm – godzina 12.00
 2. Wręczenie nagród laureatom konkursu na placu przed Kościołem.

UWAGA

 • Udział w Konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem niniejszego Regulaminu,  ZAPOZNANIEM SIĘ Z KLAUZULĄ I PRZYJĘCIEM JEJ.
 • Wszelkie informacje o konkursie udzielane będą w S D K pod nr. Tel. 17 58-55-342 od poniedziałku do piątku w godzinach 12: 00  – 18. 00
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia zgłoszonych do konkursu prac.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie zmiany w Regulaminie, w formie i terminie finału,  a  sytuacje nieobjęte w nim  rozstrzygają  Organizatorzy konkursu.
 • Regulamin dostępny na stronach: www.mielec.pl,  www.ptp.mielec.pl

ZAŁ NR 1.

do Regulaminu Konkursu

NAJPIĘKNIEJSZA  – BO TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA”

KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU

I DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Organizatorów swoje prawa majątkowe do artystycznych wykonań  palm zaprezentowanych podczas przeglądu, w celu wykorzystania ich przez Organizatorów w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video,

b. zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,

c. wprowadzenia do obrotu,

d. wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet,

e. publicznego odtwarzania, wyświetlania,

Uczestnicy 2. Konkursu „Najpiękniejsza  – bo tradycyjna Palma Wielkanocna” oświadczają,  że wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych podanych w związku z udziałem w Konkursie, w celu  przeprowadzenia w/w zadania, (w tym na umieszczanie danych osobowych w protokole na stronach internetowych), oraz wyrażają zgodę na opublikowanie swojego wizerunku (w postaci  zdjęć oraz filmów audio, video) w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych tego Konkursu. Zgoda obejmuje w szczególności takie formy publikacji zdjęć oraz filmów jak: udostępnienie na stronach  internetowych, Facebook, w materiałach promocyjnych dotyczących konkursu oraz w innych środkach masowego przekazu, jako materiały szkoleniowe podczas warsztatów.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO  administrator informuje, że w związku z udzieloną zgodą przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podstawa prawna 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 7 ust. 1 RODO  (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Regulaminu Konkursu

NAJPIĘKNIEJSZA  – BO TRADYCYJNA PALMA WIELKANOCNA”

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

…………………………………………………………………….

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam, że:

1. Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Plastycznego „NAJPIEKNIEJSZA – BO TRADYCYJNA  PALMA WIELKANOCNA”  organizowanego przez Spółdzielczy Dom Kultury Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię  i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………..w w/w konkursie.

2. Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych osoby fizycznej. autorskich praw majątkowych, wizerunku i  danych osobowych.

…………………………….                                                                                              ……………………………………

miejscowość i data                                                                                    podpis rodzica/opiekuna prawnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *