Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mielcu

Wstęp

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mielcu  http://pm3.mielec.pl/

Data publikacji strony internetowej: 14.06.2019 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mielcu

ul. Ossolińskich 1

39-300 Mielec

tel: 177874703

Koordynator ds. dostępności: Grażyna Czekaj

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– część plików nie jest dostępnych cyfrowo

– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

– brak opisu alternatywnego do zdjęć, strona została zaprojektowana przed wejściem ustawy o dostępności.

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mielcu deklaruje dołożenie wszelkich starań aby dane zamieszczane na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacja o ułatwieniach dla użytkowników:

 • Strona wyposażona jest w tryb kontrastowy, dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Możliwa zmiana rozmiaru strony:

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza:

Tab- przejście do kolejnego elementu.

SHIFT+TAB- przejście do poprzedniego elementu

 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej:  przedszkole3@miasto.mielec.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś innego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

 Budynek przedszkola mieści się przy ulicy Ossolińskich 1.   Aby dostać się na teren Przedszkola należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie.

 • Przy budynku nie wydzielono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  • Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, którym można dostać się na parter budynku.
  • Drzwi do przedsionka i do budynku nie otwierają się automatycznie.
  • Budynek nie posiada windy.
  • Toaleta jest dostosowana do osób niepełnosprawnych.
  • W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, ścieżek/nawierzchni dotykowych, itp.
  • Na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mielcu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.  
  • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.

Aplikacja mobilna

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnej.