Misja i wizja

MISJA PRZEDSZKOLA

Wspomaganie każdego przedszkolaka poprzez tworzenie optymalnych warunków sprzyjających osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych.


WIZJA PRZEDSZKOLA

Dbamy o wszechstronny rozwój każdego dziecka, realizujemy ideę integracji, jako formę współistnienia, promujemy zdrowy i bezpieczny styl życia, aktywnie współpracujemy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.


PODSTAWA PRAWNA

• Rozporządzenie MEN z dn. 23.08.2009 r. Podstawa Wychowania Przedszkolnego
• Rozporządzenia MEN z dn. 7.10.2009 r. i dn. 10.05.2013 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
• Statut Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mielcu


ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, dotychczasowych ewaluacji nadzoru pedagogicznego określających specyfikę przedszkola i kierunki pracy oraz oczekiwania rodziców.


CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ:

1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, by orientowały się w tym, co dobre i co złe.
3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
8. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej.
10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.


CELE GŁÓWNE PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
3. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
4. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
5. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
6. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
7. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
8. Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola.


CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Tworzenie warunków umożliwiających realizowanie przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego oraz koncepcji pracy.
2. Tworzenie warunków do osiągania sukcesów przez każde dziecko na miarę jego możliwości.
3. Kształtowanie świadomości prozdrowotnej i proekologicznej oraz promowanie zdrowego stylu życia.
4. Kształtowanie ścisłej i partnerskiej współpracy z rodzicami w celu wspomagania rozwoju dziecka oraz aktywne włączanie rodziców w życie przedszkola.
5. Włączanie się w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska.
6. Nauczyciele stosują metody i formy zapewniając wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób osiągając sukces rozwojowy.
7. Zarządzanie przedszkolem stwarza warunki bezpiecznego i wszechstronnego rozwoju dziecka, daje możliwość rozwoju zawodowego nauczycieli oraz zapewnia różnorodne formy współpracy z rodzicami.


ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA:

• jest otwarty, twórczy i spontaniczny;
• jest aktywny oraz sprawny fizycznie;
• zna siebie i swoje możliwości;
• szanuje odrębność innych, promuje zdrowie i bezpieczeństwo;
• radzi sobie w sytuacjach trudnych, potrafi rozwiązywać problemy;
• jest życzliwy i sumienny;
• osiąga sukcesy.


WIZYTÓWKA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole mieści się przy ul. Ossolińskich 1, w centrum miasta. W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów, w tym 1 oddział integracyjny. Przestronne sale przedszkolne oraz ich wyposażenie zapewniają dzieciom bezpieczną zabawę, a atrakcyjne zabawki zgromadzone w kącikach tematycznych zachęcają do kreatywności w czasie zabaw dowolnych. Przedszkole posiada duży ogród wyposażony w bezpieczny i atrakcyjny sprzęt do zabaw ruchowych. Cały teren przedszkola jest ogrodzony, a dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa budynek przedszkolny i ogród podlega monitoringowi.


W NASZYM PRZEDSZKOLU:

• prawidłowo realizuje cele nadzoru pedagogicznego;
• stwarza warunki do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju dzieci;
• dba o zapewnienie organizacyjnego ładu w przedszkolu;
• tworzy właściwy klimat pedagogiczny;
• stwarza warunki do rozwoju kadry pedagogicznej;
• dba o własny rozwój;
• właściwie gospodaruje bazą i finansami;
• zapewnia promocję placówki.


NAUCZYCIELE

• aktywni i twórczy;
• chętni do pracy i otwarci na zmiany;
• odnoszą sukcesy;
• znają i stosują aktywne metody pracy;
• wdrażają techniki ewaluacyjne, ich wyniki wyznaczają właściwy kierunek pracy;
• analizują wiedzę i dbają o swój warsztat pracy;
• współpracują ze środowiskiem i rodzicami;


DZIECI

• czują się dobrze i bezpiecznie w przedszkolu;
• wyposażone są w wiedze i umiejętności na miarę optymalnych indywidualnych możliwości rozwojowych;
• osiągają gotowość szkolną i odnoszą sukcesy w szkole;
• są twórcze i kreatywne;
• przygotowane do dobrej komunikacji społecznej;
• odporne emocjonalnie w sytuacjach nowych, trudnych;
• wrażliwe i otwarte na potrzeby innych, szanują odrębność.


RODZICE

• posiadają pełną informację o działalności dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej przedszkola;
• współuczestniczą w realizacji zamierzonych celów i zadań;
• otwarci na zmiany zachodzące w placówce;
• wyrażają swoje opinie i oceniają pracę przedszkola;
• są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu przedszkolem.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach.


PROGRAMY REALIZOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU

• Program edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole”
• Program adaptacyjny dziecka 3 letniego „Wkrótce będę przedszkolakiem”
• „Dziecięca matematyka” E.Gruszczyk-Kolczyńska
• program katechezy „Jezu ufam Tobie” w grupie dzieci 6 letnich


PROGRAMY WŁASNE

• „Mały podróżnik”
• „Zabawa w teatr”
• „Mali odkrywcy. Tajemnice wody”
• „Przedszkolaki to zdrowe dzieciaki”
• „Dziecięca matematyka”

Stosowane w przedszkolu metody i formy pracy zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.


KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

1. Metody czynne:

• metody samodzielnych doświadczeń;
• metody kierowania własną działalnością dziecka;
• metody zadań stawianych dzieciom;
• metody ćwiczeń utrwalających.

2. Metody oglądowe:

• obserwacja i pokaz;
• osobisty przykład nauczyciela;
• udostępnianie sztuki (dzieła plastyczne, teatrzyki, utwory literackie, koncerty muzyczne)

3. Metody słowne:

• rozmowy;
• opowiadania;
• zagadki;
• objaśnienia i instrukcje;
• sposoby społecznego porozumiewania się;
• metody żywego słowa.


CODZIENNĄ PRAKTYKĘ NAUCZYCIELA WZBOGACAJĄ O NOWATORSKIE METODY PRACY Z DZIEĆMI:

• twórcze metody aktywności ruchowej C.Orffa, R.Labana, A.M.Kniessów, metoda Ruchu Rozwijającego W.Szerborne;
• elementy metody Dobrego Startu M.Bogdanowicz;
• metoda nauczania matematyki E.Gruszczyk-Kolczyńskiej;
• metody aktywizujące;
• metody twórczego myślenia;
• metoda projektu.

By rozwijać zainteresowania i uzdolnienia dzieci w przedszkolu prowadzone są kółka: plastyczne, teatralne, geograficzne i matematyczne.

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego dziecka, a proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. W wyniku prowadzonych obserwacji w miarę potrzeb prowadzone są zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka oraz udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.


SPOSOBY DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI

• przeprowadzenie diagnozy wstępnej w oparciu o arkusze obserwacji;
• szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju;
• informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej;
• półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy;
• bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według programów wspierających i korygujących rozwój, dokumentowanie wyników obserwacji;
• przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy, przekazanie informacji rodzicom o stanie gotowości szkolnej dziecka.


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Przedszkole systematycznie współpracuje z rodzicami, chcemy by rodzice czuli się współgospodarzami przedszkola i naszymi partnerami w procesie wychowania i nauczania dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Ścisła współpraca z rodzicami sprzyja ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci.


FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

• zebrania ogólne i grupowe;
• konsultacje i rozmowy z Dyrektorem i nauczycielami;
• kącik dla rodziców;
• zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych;
• zajęcia otwarte z czynnym udziałem rodziców;
• prelekcje specjalistów;
• udział w uroczystościach przedszkolnych;
• angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola;
• wyrażanie przez rodziców opinii o pracy przedszkola.

Jednym z priorytetów działalności naszego przedszkola jest szeroka współpraca ze środowiskiem. Dzieci poznają historię i współczesność naszego miasta i regionu, kształtując tożsamość narodową i regionalną oraz poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej.


FORMY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM

1. Udział w akcjach organizowanych przez środowisko i społeczność lokalną, w tym w akcjach charytatywnych na rzecz organizacji i osób indywidualnych potrzebujących wsparcia;

2. Kontynuowanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wspierania i rozwoju edukacji małego dziecka;

3. Promowanie placówki poprzez:
• prowadzenie strony internetowej,
• publikacje osiągnięć w lokalnych mediach,
• udział dzieci i nauczycieli w konkursach i przeglądach o charakterze lokalnym i ogólnopolskim,
• kontynuowanie tradycji organizowania konkursu plastycznego dla dzieci niepełnosprawnych mieleckich przedszkoli.

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje oraz specjalistów: logopeda, psycholog, rehabilitant, nauczyciel wspomagający. Kadra tworzy życzliwą atmosferę sprzyjającą współdziałaniu i współpracy całego zespołu. Nauczyciele systematycznie doskonalą swój warsztat pracy. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie oraz wspiera ich rozwój zawodowy.


PRIORYTETY

1. Promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem:
• zdrowego żywienia (2013/2014)
• kształtowania nawyków higieniczno-zdrowotnych (2015/2016)
• znaczenia ruchu dla rozwijania sprawności fizycznej (2014/2015)

2. Wzbogacanie form i metod współpracy z rodzicami.

3. Kontynuowanie i poszerzanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, promocji przedszkola w środowisku.

4.Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych poprzez adaptację w poczuciu bezpieczeństwa.

Treści będą realizowane poprzez zawarcie ich w rocznych planach pracy przedszkola w latach 2013 -2016.

Koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mielcu została przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2013 r.

Roczny Plan Pracy

Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mielcu

na rok szkolny 2019/2020

Każdy przedszkolak – 

 mały i duży dba o przyrodę

 i przyrodzie służy..”

Plan pracy został opracowany na podstawie:

– wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny 2018/2019,

– podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

– diagnozy potrzeb kształtowania poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego wśród dzieci w wieku przedszkolnym,

– oczekiwań rodziców,

– priorytetów polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020: 

– wykorzystywać wszystkie sytuacje do zapoznawanie dzieci z zawodami, jakie wykonują ludzie,

 – organizować zajęcia dla rodziców w formie warsztatów,

 – prowadzić zajęcia rozwijające sprawność ruchową, wykorzystywać różne przybory.

Priorytety polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020:

– wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych,

– rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci. 

Cele:

– rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych poprzez poznawanie go dostrzeganie jego piękna, 

– nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt,

–  kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, 

– rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na ziemi, 

– umożliwienie podejmowania działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu, 

– kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody,

– zapoznanie ze sposobami odzyskiwania surowców  i odpadów, wdrażanie do segregacji śmieci,

– aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez oglądanie, szukanie, obserwacje, badanie  i eksperymentowanie; formułowanie wniosków i spostrzeżeń,

– zapoznanie ze znaczeniem powietrza w życiu człowieka, uświadomienie przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza,

– uświadomienie przyczyn  i skutków zanieczyszczenia wód, zapoznanie    ze sposobami racjonalnego i oszczędnego korzystania   z wody,

 Wstęp 

Edukacja ekologiczna / wg E. J. Frątczaków/ to świadomie zamierzona, celowa, planowa, systematyczna i stopniowa działalność nauczyciela (rodziców, opiekunów) wobec dzieci przy ich pozytywnej motywacji i wielostronnej działalności… Już w przedszkolu można wprowadzać podstawowe elementy ochrony środowiska naturalnego, przez które będziemy w dziecku kształtować postawę ekologiczną. Postawa ta będzie charakteryzowała się ciekawością świata i współzależnością występującą w tym świecie, poczuciem więzi z przyrodą i ludźmi oraz uczeniem się odpowiedzialności za przyrodę i środowisko. Wszyscy powinni mieć świadomość, że ochrona i kształtowanie środowiska, w którym żyjemy, jest koniecznością a zatem podstawowym obowiązkiem każdego człowieka, gdyż każdy jest tylko chwilowym użytkownikiem tego środowiska i ma obowiązek przekazać je innym, następnym pokoleniom. Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie i młodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko co go otacza. Jednym ze skutecznych czynników aktywizujących dzieci jest kontakt z przyrodą, która jest bogatym źródłem przeżyć, wrażeń, doznań. Bezpośrednie zetknięcie dziecka z przyrodą wywołuje u niego chęć aktywnego działania w niej, a także budzi uczucia opiekuńczości i przyjaźni wobec świata roślin i zwierząt. Jednak w wielu wypadkach w niewystarczającym zakresie i stopniu wykorzystuje się najbliższe środowisko jako miejsce i środek edukacji ekologicznej, a tym samym obserwację i doświadczenie jako metody nauczania i uczenia się, poznawania i przeżywania jej bogactwa i piękna. W zbliżaniu dzieci przedszkolnych do przyrody i zaznajamianiu ich z zagrożeniami ekologicznymi szczególnie ważne jest uczenie się przez przeżywanie. Stwarza ono optymalne warunki do rozbudzania uczuć dzieci, a także sprawia, że wiedza o przyrodzie ożywionej i nieożywionej, i zasobach jej ochrony staje się wartością, której chcemy bronić i dla której chcemy pozyskać innych. Planując działania w oparciu roczny plan pracy wprowadzamy dzieci w świat najbliższego nam środowiska przyrodniczego. Plan powinien zainspirować nauczycieli do stosowania nowatorskich form i metod pracy, a także integrowania poszczególnych obszarów edukacyjnych. Tematy i sposoby realizacji programu mają przede wszystkim pobudzić dzieci do samodzielnego działania, poszukiwania i myślenia. Edukacja z zakresu ochrony i kształtowania środowiska człowieka powinna więc stanowić składową część działalności opiekuńczo- rozwojowo- wychowawczo -dydaktycznej nauczyciela i rodziców. Ważne jest również to, aby poprzez konkretne działanie w środowisku i dla środowiska, dzięki swojej bezpośredniości, zadawaniu dorosłym kłopotliwych, ekologicznych pytań, wytykaniu sprawców zagrożeń, poznawaniu piękna swojego regionu pobudzały do refleksji innych i zachęcały do działań na rzecz środowiska. Zawarte treści programowe odwołują się do wskazań Podstawy Programowej. Program skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, tj. od 3 do 6 lat. Realizowanie różnorodnych zadań wychowawczo dydaktycznych stwarza możliwości wielostronnego intensywnego uczestnictwa dziecka w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata, oraz w dobieraniu treści do możliwości rozwojowych dzieci. Naczelnym zadaniem podczas realizacji treści zawartych w tym planie jest takie ich opracowanie przez nauczyciela, aby potrzeba poznania wynikała z zainteresowania samego dziecka. Dziecko wieku przedszkolnego staje się coraz sprawniejsze. Poznawanie świata za pomocą działania i zmysłów jest dla niego sprawą naturalną.

Praca z dziećmi

L. p.Działania i sposoby realizacjiTerminOsoby odpowiedzialne

Realizacji „Programu adaptacyjnego” dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola. Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez dzieci i rodziców.Wrzesień -Listopad
2019
Nauczyciele poszczególnych grup

Wprowadzanie i przestrzeganie zasad zgodnego współdziałania i reguł przyjętych w grupie- Kodeks PrzedszkolakaStworzenie „Kodeksy Małego Ekologa” – prawa i obowiązki Cały rokNauczyciele wszystkich grupNauczyciele i dzieci

„ Śmieci segregujesz- cysta Ziemię zyskujesz” -wprowadzenie segregacji odpadów Wrzesień 2019Dyrektor Przedszkola

Wykorzystanie utworów literackich o tematyce ekologicznej: np. „Historia pewnego miasteczka”, „Ochrona środowiska”, „Pracowity dzień Tomka” lub inne wg wyboru nauczycieli
Cały rokNauczyciele wszystkich grup

Wzbogacanie księgozbioru biblioteki o nowe pozycje z zakresu ekologiiCały rokDyrektor Przedszkola

„Patrol Ekologiczny” –  spacer w okolicach przedszkola w celu poszukiwania pojemników recyklingowych.
Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci- przeliczanie, określanie wielkości, kształtu, koloru.
Wrzesień 2019Nauczyciele i dzieci

„Tu działamy, gdzie mieszkamy” – wyrabianie trwałego nawyku wyrzucania odpadów do odpowiednich pojemnikówCały rokNauczyciele i Dzieci

Akcja „Sprzątanie świata” – porządkowanie ogrodu przedszkolnego i najbliższej okolicyWrzesień 2019Marzec 2020Nauczyciele i Dzieci

„Powitanie Jesieni”  – wycieczka do lasu , obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie. „Mali przyjaciele lasu” – wprowadzenie zasad szanowania przyrodyWrzesień 2019Nauczyciele i Dzieci

Założenie kącików przyrody – zachęcanie do korzystania z toreb ekologicznych wielokrotnego użytku w czasie gromadzenia darów jesieniPaździernik/ Listopad 2019Nauczyciele i Dzieci

„ Zabawa każdą porą roku jest ciekawa..” – wdrażanie do hartowania i częstego korzystania ze świeżego powietrza w różnych warunkach pogodowych. Zapoznanie dzieci z funkcjonowaniem monitoringu jakości powietrza i jego znaczeniemCały rokNauczyciele i Dzieci

Wycieczka do punktu monitoringu jakości powietrza przy ul BiernackiegoCały rokNauczyciele i Dzieci

„Oszczędzamy energię i wodę” –  zakręcanie kaloryferów w trakcie wietrzenia pomieszczeń, wdrażanie do racjonalnego korzystania z wody  – wykorzystanie filmów edukacyjnych/ prezentacji multimedialnychCały rokNauczyciele i Dzieci

„Energie oszczędzamy, zbędne światło wyłączamy”  – wyrabianie nawyku wyłączania zbędnego oświetlenia Cały rokNauczyciele i Dzieci

„Ekologiczna choinka”  – wykonanie naturalnych ozdób choinkowych w ramach zajęć plastyczno – technicznych z dziećmiGrudzień 2019Nauczyciele i Dzieci

„Coś ciekawego z materiału odpadowego” – zorganizowanie międzygrupowego konkursu plastyczno- technicznego Luty 2020Trela- GudzM. Herchel

„Dzień Małego Ekologa” – zabawy na świeżym powietrzu, wsadzenie drzewa w ogrodzie przedszkolnymMarzec 2020Nauczyciele i Dzieci

„Zielony ogródek w sali” – Tworzenie miniogrodu, miejsca obserwacji i praktycznych działań dzieciMarzec 2020Nauczyciele i Dzieci

EkoMarzanna – obchody pierwszego dnia wiosny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Marzec 2020Nauczyciele i Dzieci 

„Spotkanie z leśnikiem” – wycieczka do Nadleśnictwa w MielcuMaj/Czerwiec 2020Nauczyciele i Dzieci z grupy III, IV i V

Promowanie zachowań proekologicznych i  wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych poprzez:- udział w teatrzykach,- poznawanie wierszy opowiadań, bajek- prezentacje multimedialne- współpracę z instytucjami- poznawanie literatury związanej z tematem, np. cykle książek
– organizację spotkań, imprez w przedszkolu
Cały rokNauczyciele wszystkich grup

Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Lp.Działania i sposoby realizacjiTerminOsoby odpowiedzialne

Zapoznanie rodziców z zasadami funkcjonowania przedszkola i organizacją pracy:-spotkanie dla rodziców wszystkich dzieci-informacje dla rodziców w gablotach  Wrzesień 2019Cały rokDyrektor PrzedszkolaNauczyciele wszystkich grup

Zapoznanie rodziców z wynikami obserwacji/ diagnozy:-zebrania z rodzicami-kontakty indywidualne-konsultacje 1 raz w miesiącu Cały rokNauczyciele grupII, III, IV, Vgrupa I w drugim półroczu

Promowanie polskiej literatury, czystości mowy potocznej i rozwijanie zainteresowań czytelniczych podczas kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” i w tym celu organizowanie w grupach relaksu z bajką po obiedzie -higiena wypoczynkuCały rokNauczyciele wszystkich grup

Wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu aktualnych problemów wych. – dyd.:-informacje, porady w gablocie-organizowanie konsultacji ze specjalistamiCały rokNauczyciele wszystkich grup  

Przekazanie rodzicom informacji na temat działalności przedszkola:-informacje ustne w trakcie zebrań i kontaktów indywidualnych-udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych-organizowanie zajęć otwartych dla rodziców-organizowanie wystaw plastycznychCały rokNauczyciele wszystkich grup  


Pozyskiwanie rodziców do działania :
– uwzględnianie w planach uwag i sugestii rodziców-pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnych-wspieranie akcji charytatywnych
Cały rokDyrektor Przedszkola 

Współdziałanie z przedstawicielami Rady Rodziców:-organizacja zebrań-przygotowywanie uroczystości dla dzieci-pomoc rodziców w poszukiwaniu sponsorów i wzbogacenie bazy przedszkolaCały rokDyrektor Przedszkola

Kontynuowanie tradycji organizowania konkursu plastycznego dla dzieci niepełnosprawnych z mieleckich przedszkoliWiosna 2020Grupa III 

Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną:-wypożyczanie książek-udział w lekcjach bibliotecznych-spotkania z autoramiCały rokNauczyciele grupIII, IV, V 

Współpraca z Samorządowym Centrum Kultury:-udział dzieci w Scenażerii-zwiedzanie wystaw-udział w przedstawieniach dla dzieci-udział w warsztatach plastycznychCały RokNauczyciele grupIII, IV, V 

Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 6:-zwiedzanie budynku szkoły-udział w lekcjach w kl. I  Maj 2020Nauczyciele grup    IV, V 

Promocja placówki w środowisku lokalnym:-konkursy międzyprzedszkolne-życzenia okolicznościowe DPS w MielcuCały rok Grudzień 2019Nauczyciele wszystkich grup

Współpraca ze Szkołą Muzyczną:-udział w koncertachCały rokNauczyciele wszystkich grup 

Współpraca z Sanepidem-realizacja programów profilaktycznychCały rokNauczyciele wszystkich grup 

Kontynuowanie i poszerzanie kontaktów z instytucjami użyteczności publicznej:- policja
– straż pożarna
– itp.,
Cały rok
Nauczyciele wszystkich grup

Doskonalenie nauczycieli

L. p.Działania i sposoby realizacjiTerminOsoby odpowiedzialne

Wzbogacanie wiedzy merytorycznej i warsztatu pracy nauczycieli na posiedzeniach WDN.
Cały rokLider

Realizacja programów autorskich, projektów edukacyjnych- ogólnopolskich i opracowanych przez SanepidCały rokNauczyciele wszystkich grup

Systematyczne rozwijanie wszechstronnej aktywności dzieci poprzez:-planowanie i stosowanie różnorodnych metod i form pracy-umożliwianie każdemu dziecku działania w czasie zajęć zorganizowanych-dostarczanie różnorodnych  materiałów, akcesoriów i pomocy-dbałość o atrakcyjność kącików tematycznych Cały rok     Nauczyciele wszystkich grup 

Podstawa prawna:

-Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572, Dz. U. z 2016r poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017poz.60, 949 i 1292) Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz.60 )

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1658 )

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz.356) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

-Koncepcja Pracy Przedszkola

-Statut Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mielcu

Roczny plan pracy przedszkola został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej

Nr ………………. w dniu …………………