Jagódki

WYCHOWAWCY

mgr Jadwiga Łępa

mgr Joanna Trela -Gudz

Urodziny Marchewki - piosenka dla dzieci - Babadu TV - CDA

Urodziny Marchewki

W naszym przedszkolu urodziny świętują nie tylko dzieci, ale i warzywa, jako super zdrowe produkty, które chętnie spożywamy każdego dnia. Dlatego też 15go października grupy Leśnych Duszków, Jagódek i Wesołych Nutek spotkały się na wspólnym świętowaniu. Były tańce, zabawy z chustą animacyjną, konkurencje sprawnościowe i oczywiście sporo radości.

Jabłka GIF - 100 animowanych obrazów tych wspaniałych owoców

Dzień Jabłka

8go października Dniem Jabłka podsumowaliśmy w grupie III i Iv tydzień poświęcony owocom sezonowym. Przedszkolaki doskonale wiedzą, że owoce są zdrową i smaczną przekąską i chętnie je jedzą, a przy tym świetnie potrafią się bawić. Z okazji Dnia Jabłka urządzono wspólne zabawy przy muzyce, rozwiązywano zagadki, zawody sprawnościowe i degustacje. Było pysznie .

Robimy sałatkę owocową.


Październik zaczęliśmy owocowo! Oglądamy drzewa owocowe, korzystamy z zabaw
tematycznych i badawczych związanych z owocami, ale przede wszystkim wiemy, że owoce
to pyszna i zdrowa przekąska. Dlatego każdy przedszkolak losował owoc do wspólnej sałatki
owocowej i po zgromadzeniu składników, zabraliśmy się do działania. Wyszło apetycznie i
pysznie!  Przy okazji poćwiczyliśmy bezpieczne korzystanie z noży, uczyliśmy się
estetycznie serwować posiłki i utrwalaliśmy zasady higienicznego ich przyrządzania. Sałatka
była naprawdę przepyszna, co potwierdzają również poczęstowani goście

Dzień Chłopaka

Dzień Chłopaka: dekoracje, odznaki, dyplomy do drukowania

30 września wszyscy chłopcy z naszej grupy świętowali Dzień Chłopaka. Były specjalne zabawy, życzenia, tworzenie laurek przez koleżanki i upominki. Przy tej okazji dziękujemy p. Agnieszce Ochab za przygotowanie specjalnych upominków dla tak dla chłopców, jak i dla dziewczynek☺

Międzynarodowy Dzień Głośnego Czytania

29.09.2017 Dzień Głośnego Czytania - 120175 - Przedszkolowo.pl

29 września świętowaliśmy w naszej grupie Dzień Głośnego Czytania. Z tej okazji odwiedziła nas p. Anna Śmiałek- mama Huberta z naszej grupy, która bardzo chętnie zgodziła się przeczytać nam jedno z opowiadań o kocie Cukierku. Dzieci zasłuchane poznawały nowe przygody niesfornego kociaka.  Była ku temu wyśmienita okazja, bo właśnie tego dnia rozpoczęliśmy wypożyczanie książek w MBP. Przedszkolaki poznały zasady korzystania z biblioteki, każdy wybrał książeczkę do domu, a panie bibliotekarki na powitanie rozdawały zakładki do książek. To był naprawdę dzień pełen wrażeń☺

POWITANIE JESIENI

22 września 2020 r. zgodnie z tradycją w naszym przedszkolu odbyło się “Powitanie Jesieni”, gdyż tego dnia kończy się astronomiczne lato, a zaczyna się kolejna pora roku – jesień.

Celem zabaw związanych z tematyką było utrwalenie wiadomości o jesieni, integrowanie się dzieci, a przede wszystkim wspaniała zabawa.

Pląsom i zabawom towarzyszyła muzyka i jesienne zabawy przy piosence: „Kolorowe liście”.

Dzień ten upłynął w bardzo miłym nastroju.

Szukamy jesieni

Wraz z początkiem kalendarzowej jesieni przedszkolaki z gr. III i IV wybrały się do pobliskiego parku szukać znaków nowej pory roku. Dzieci oglądały drzewa w zmieniającej się powoli jesiennej szacie, zbierały kasztany, gromadziły skarby do kącika przyrody. Była to też świetna okazja do zabaw na świeżym powietrzu☺ 

Regulamin Programu Oświatowego Mali Wielcy Odkrywcy
(zwany dalej: „Regulaminem”)
Rozdział 1
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przystąpienia i uczestnictwa w programie oświatowym, którego celem jest upowszechnianie wiedzy w zakresie, o którym mowa w ust. 3 poniżej (zwanych dalej: „Programem”), organizowanym przez K&Y spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-281), przy ul. Heweliusza 18, KRS 0000524078, NIP: 7831716992, REGON: 302824061, (zwaną dalej: „Organizatorem”).
 2. Organizator przeprowadza Program na zlecenie Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie (01-224), ul. Kasprzaka 25, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000210832, NIP: 5262781188, REGON: 015768502 (zwana dalej: „Fundacją”).
 3. Celem Programu jest:
  a) upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych przez zachęcanie dzieci do przeprowadzania doświadczeń,
  b) zainteresowanie nauką dzieci i wzbudzenie chęci poznawania otaczającego ich świata
  c) wspieranie nauczyciela w organizowaniu środowiska uczenia się dzieci – angażującego do eksperymentowania i doświadczania.
 4. Program prowadzony jest przy wykorzystaniu serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://maliwielcyodkrywcy.pl, który prowadzony jest przez Organizatora (zwany dalej: „Platformą”). Dostęp do przedmiotowego serwisu internetowego, w tym materiałów, narzędzi i treści tam zamieszczanych przez Organizatora i uczestników Programu – jest możliwy dla zarejestrowanych, zgodnie z niniejszym Regulaminem, uczestników Programu. Korzystanie z Platformy odbywa się zgodnie z Regulaminem Korzystania z Platformy, który dostępny jest pod adresem internetowym https://maliwielcyodkrywcy.pl.
 5. Organizator może zaprosić patronów Programu.
 6. Fundatorem Pakietów Naukowych i Zestawów Edukacyjnych w Programie jest Fundacja.
 7. Program skierowany jest do przedszkoli publicznych i niepublicznych.
 8. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne.
 9. Fundacja w ramach realizacji zadań i celów statutowych zapewnia możliwość korzystania przez przedszkola biorące udział w Programie z Pakietów Naukowych, Platformy i materiałów.
 10. Program organizowany jest dla przedszkoli mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pod pojęciem przedszkola należy rozumieć również punkty przedszkolne, klubiki malucha i tym podobne formy zinstytucjonalizowanej formy opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. W razie wątpliwości o dopuszczeniu do udziału w Programie rozstrzyga Kapituła Programowa.
 11. Program trwa od dnia 6 września 2021 r. do 31 maja 2022 r. i składa się z 3 (trzech)
  następujących etapów:
 • I etap do 31 grudnia 2021 r. – dotyczy poznawania światła,
 • II etap do 28 lutego 2022 r. – dotyczy poznawania oddziaływania magnetycznego,
 • III etap do 30 kwietnia 2022 r. – dotyczy poznawania wody,
  w liczbie pojedynczej zwany dalej: „Etapem” a w mnogiej „Etapami”.
 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej https://maliwielcyodkrywcy.pl oraz w siedzibie Organizatora w czasie trwania Programu.
 2. Do Programu można przystąpić na każdym etapie do czasu jego zakończenia.
 3. Ilekroć w Regulaminie mowa o dzieciach, należy rozumieć dzieci uczestniczące w Programie.
  Rozdział 2
  Uczestnicy Programu.
 4. W Programie mogą uczestniczyć grupy przedszkolne zgłoszone przez swojego nauczyciela lub dyrektora przedszkola.
 5. Uczestnictwo w Programie dziecka wymaga zgody przedstawiciela ustawowego. Nauczyciel zgłaszając grupę do Programu oświadcza jednocześnie, iż uzyskał zgody wszystkich przedstawicieli ustawowych dzieci. W przypadku późniejszego wycofania zgody przedstawiciela ustawowego dziecka lub ujawnienia, iż zgoda taka nie została udzielona, dziecko takie nie może uczestniczyć w Programie. Wyłączenie jednego dziecka z Programu nie pociąga za sobą wyłączenia całej grupy.
 6. W ramach jednego przedszkola w Programie może uczestniczyć więcej niż jedna grupa przedszkolna. Opiekę nad każdą grupą musi sprawować co najmniej jeden nauczyciel.
 7. Nauczyciel może mieć pod swoją opieką więcej niż jedną grupę zgłoszoną do Programu.
 8. Zgłoszenia grupy przedszkolnej do Programu dokonuje nauczyciel sprawujący opiekę nad daną grupą.
 9. W ramach uczestnictwa w Programie nauczyciel sprawujący opiekę nad zgłoszoną grupą obowiązany jest:
  3
  a) w okresie od 1 października 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. zorganizować i przeprowadzić zajęcia w przedszkolu, w oparciu o przekazane przez Organizatora materiały dydaktyczne (scenariusze i prezentacje multimedialne) przeznaczone dla dzieci w wieku 4-6 lat.
  b) zaprezentować efekty pracy grupy dzieci zgłoszonej do Programu i złożyć raport na Platformie,
  c) zapewnić salę dydaktyczną do realizacji zajęć w ramach Programu spełniającą wymogi bezpieczeństwa i higieniczne warunków pobytu uczniów w przedszkolu.
 10. W ramach poszczególnych Etapów Programu – uczestniczące w Programie grupy mogą przesyłać raporty pokazujące realizację zajęć w poszczególnych Etapach – zgodnie z postanowieniami Rozdziału 4 niniejszego Regulaminu (zwane dalej: „Raportami”).
  Rozdział 3
  Zgłoszenia do Programu i warunki udziału w Programie
 11. W celu przystąpienia do Programu należy:
  1.1. utworzyć konto użytkownika z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego na stronie https://maliwielcyodkrywcy.pl. Nauczyciel lub dyrektor przedszkola zakłada konto i wypełnia formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na stronach serwisu https://maliwielcyodkrywcy.pl, w którym w szczególności podaje dane przedszkola tj. nazwę, formę przedszkola (publiczne, niepubliczne), organ prowadzący lub podmiot prowadzący, adres, imię i nazwisko nauczyciela oraz numer telefonu kontaktowego, liczbę dzieci biorących udział w Programie, wiek (rocznik) uczniów,
  1.2. potwierdzić telefonicznie rejestrację w rozmowie z przedstawicielem Organizatora, w tym celu Organizator podejmie 3 (trzy) próby telefonicznego skontaktowania się z nauczycielem lub dyrektorem na podany w formularzu numer telefonu w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00. Po 3. (trzeciej) nieudanej próbie konto użytkownika jest zachowywane, ale przedszkole traci prawo do otrzymania Pakietu Naukowego. Telefoniczne potwierdzenie rejestracji jest prowadzone do momentu potwierdzenia rejestracji przez 150 przedszkoli.
 12. Nauczyciel obowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminem Platformy, przedstawić wspomniane regulaminy przedstawicielom ustawowym dzieci uczestniczących w Programie, uzyskać ich zgody na udział dzieci w Programie oraz zamieścić skany tych zgód na Platformie.
 13. Nauczyciele mogą zgłaszać dzieci w terminie od dnia 6 września 2021 r.
 14. Pierwsze 150 zarejestrowanych przedszkoli otrzyma Pakiety Naukowe, na które będą składać się scenariusze zajęć oraz inne materiały dydaktyczne i przedmioty niezbędne do przeprowadzenia zajęć. Pozostałym przedszkolom zostaną udostępnione Pakiety Naukowe w formie elektronicznej.
 15. Pakiety Naukowe zostaną przesłane oraz udostępnione w październiku 2021 roku.
 16. W przypadku zgłoszenia grupy dzieci po zakończeniu I lub II Etapu, a przed zakończeniem III Etapu, Nauczyciel może uzupełnić Raporty z poprzednich Etapów i przesłać je wraz z Raportem za bieżący Etap.
  4
  Rozdział 4
  Raporty z Etapów
 17. W każdym z 3 Etapów Programu nauczyciel może sporządzić Raport i przesłać go do Organizatora za pośrednictwem strony https://maliwielcyodkrywcy.pl.
 18. Tematy Raportów do każdego z Etapów są następujące:
 • 1 Etap – od 5 do 10 zdjęć przedstawiających realizację zajęć dotyczących poznawania światła,
 • 2 Etap – od 5 do 10 zdjęć przedstawiających realizację zajęć dotyczących poznawania oddziaływania magnetycznego,
 • 3 Etap – od 5 do 10 zdjęć przedstawiających realizację zajęć dotyczących poznawania wody,
 1. Każda grupa dzieci może złożyć tylko jeden Raport z każdego Etapu.
 2. Raport, w formie wypełnionej ankiety oraz załącznika w formie multimedialnej należy przesłać w następujących terminach:
 • za I etap do 31 grudnia 2021 r.
 • za II etap do 28 lutego 2022 r.
 • za III etap do 31 kwietnia 2022 r.
 1. Raport można przesłać w następujących formatach: jpeg, jpg, png, pdf.
 2. Raporty nie mogą stanowić plagiatu, nie mogą być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych prac. Raporty nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych programach lub konkursach.
 3. Raport nie może naruszać praw autorskich, innych praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, obowiązujących przepisów prawa ani dobrych obyczajów.
 4. Raporty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym Regulaminie nie zostaną uznane przez Organizatora, co oznaczać będzie, iż Raport nie został złożony. Uznanie Raportu przez Organizatora nie wyłącza jego późniejszej dyskwalifikacji przez Kapitułę Programową.
 5. Jeżeli w ramach Raportu ma być widoczny wizerunek osoby lub osób, to Raporty mogą zawierać wyłącznie wizerunek zgłoszonych do Programu dzieci oraz nauczyciela. W takim przypadku nauczyciel obowiązany jest uzyskać zgodę przedstawicieli ustawowych dzieci na umieszczenie wizerunków dzieci w Raporcie oraz zamieścić skany tych zgód na Platformie.
 6. Raporty zawierające wizerunki innych osób nie mogą brać udziału w Programie. Zapis niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do jakichkolwiek zdjęć, filmów lub innych form utrwalania wizerunku.
 7. Zabrania się wysyłania wiadomości, Raportów, w tym zdjęć, filmów, wypowiedzi czy treści, zawierających przemoc, pornografię, wulgaryzmy, słowa powszechnie uznawane za obraźliwe, inne opisy uznane za obraźliwe lub takie, które mogą być uznane za naruszające prawo lub dobre maniery, prawa osobiste lub uczucia osób trzecich, a w szczególności treści wulgarne, treści wspierające przemoc lub dyskryminację. Wiadomości lub Raporty zawierające treści wskazane powyżej nie będą brały udziału w Programie.
 8. Raporty mogą przesyłać tylko przedszkola, które znalazły się w puli pierwszych 150 zarejestrowanych przedszkoli i otrzymały pocztą Pakiety Naukowe.
  5
  Rozdział 5
  Kapituła Programu
 9. Nad prawidłowością realizacji Programu w tym przyznaniem Zestawów Edukacyjnych i Pakietów Naukowych przewidzianych w Programie czuwa kapituła Programu (zwana dalej „Kapitułą Programu”) powołana przez Organizatora. Kapituła Programu musi składać się z co najmniej trzech osób.
 10. Organizator ma prawo odwołać członka Kapituły Programu lub wyznaczyć dla niego zastępstwo, jeżeli członek Kapituły Programu nie może sprawować swoich funkcji.
 11. Zadaniem Kapituły Programu będzie: nadzór nad prawidłowym przebiegiem Programu, weryfikacja Raportów, przyznawanie Zestawów Edukacyjnych i Pakietów Naukowych.
 12. Kapituła Programu dokona weryfikacji Raportów i przyzna Zestawy Edukacyjne oraz Pakiety Naukowe wszystkim grupom, które spełniły warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 13. Kapituła Programu może dokonywać wiążącej wykładni niniejszego Regulaminu.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Kapituła Programu mając na względzie cel Programu oraz cele statutowe Fundacji.
  Rozdział 6
  Weryfikacja Raportów
 15. Prawo do uzyskania Zestawów Edukacyjnych przysługuje grupom, które terminowo przesłały Raporty z każdego z trzech Etapów Programu. W skład Zestawów Edukacyjnych wchodził będzie wybrany przez Kapitułę Programu instrument naukowy, dyplom dla przedszkola za zrealizowanie Programu oraz dyplomy i medale dla dzieci uczestniczących w Programie.
 16. Zestawy Edukacyjne zostaną przekazane do 31 maja 2022 roku.
 17. Raporty, w postaci przesłanych ankiet i zdjęć będą sprawdzane przez Kapitałę Programu co do zgodności z niniejszym Regulaminem.
 18. W przypadku, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt. 8 i pkt. 10 i pkt. 11, a także w przypadku, gdy Raport nie dotyczy danego Etapu Programu lub też prezentuje treści nienaukowe, Kapituła Programu wyklucza Raport. Skutek jest taki, jak w Rozdziale 5 ust. 8.
 19. Kapituła Programu będzie oceniać nadesłane Raporty za poszczególne Etapy, weryfikując czy zrealizowano zajęcia korzystając z otrzymanych materiałów dydaktycznych.
 20. W przypadku wykluczenia Raportu z Programu, Kapituła Programu może zdecydować o udzieleniu danemu nauczycielowi dodatkowego terminu na poprawienie lub uzupełnienie Raportu wyznaczając mu w tym celu niezbędny czas. W przypadku, gdy nauczyciel prześle poprawiony lub uzupełniony Raport, uznaje się, iż Raport został złożony w terminie.
  Rozdział 7
  Pakiety Naukowe i Zestawy Edukacyjne
 21. Wartość Pakietu Naukowego i Zestawu Edukacyjnego zostanie określona w odrębnym zawiadomieniu Organizatora.
 22. O przyznaniu Zestawu Edukacyjnego nauczyciel zostanie zawiadomiony e-mailem.
  6
 23. Kapituła Programu zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych materiałów i przedmiotów dla przedszkoli, nauczycieli oraz dzieci biorących udział w Programie.
 24. Nauczyciele, którzy prześlą wszystkie trzy Raporty otrzymają imienne, drukowane certyfikaty potwierdzające realizację zajęć i ukończenie Programu. Pozostali nauczyciele oraz wszyscy uczniowie otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w programie, w formie elektronicznej, przesłane na adres email Uczestników Programu.
 25. Zestaw Edukacyjny odbiera nauczyciel, który zgłosił grupę do Programu lub w jego zastępstwie dyrektor przedszkola albo wyznaczony przedstawiciel ustawowy dziecka, które brało udział w Programie.
  Rozdział 8
  Zadania Organizatora Programu
  Organizator Programu zobowiązany jest do:
  a) prowadzenia Platformy zlokalizowanej na stronie internetowej
  https://maliwielcyodkrywcy.pl zawierającej treści edukacyjne z zakresu różnych dziedzin nauki, przystosowane do odbiorcy dziecięcego, z których mogą korzystać uczestnicy Programu,
  b) przygotowania materiałów dydaktycznych,
  c) stałego kontaktu z nauczycielami biorącymi udział w Programie,
  d) informowania o przyznaniu Zestawów Edukacyjnych i Pakietów Naukowych,
  e) wydania Zestawów Edukacyjnych i Pakietów Naukowych,
  f) wspomagania Kapituły Programu w wykonywaniu jej obowiązków,
  g) wstępnej oceny przesyłanych Raportów,
  h) zapewnienia dostępu do materiałów dydaktycznych online.
  Rozdział 9
  Prawa autorskie
 26. Z chwilą złożenia Raportu lub innych materiałów stanowiących utwory Organizatorowi, Organizator nabywa od uczniów i nauczycieli wchodzących w skład Grup licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do Raportu lub innych utworów stworzonych w ramach Programu – na okres 5 lat, bez ograniczenia terytorialnego, na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Raport utrwalono
  – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  c) w zakresie rozpowszechniania ich w sposób inny niż określny w pkt. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie prezentacji multimedialnej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  7
 27. Korzystanie z Raportów oraz innych materiałów będzie następowało z poszanowaniem praw osobistych twórców i tylko w celach związanych z Programem.
 28. Przyjmuje się, iż prawa autorskie do Raportów i nadesłanych materiałów przysługują dzieciom uczestniczącym w ich tworzeniu w częściach równych.
 29. Przesłanie Raportu zawierającego wizerunki dzieci, nauczyciela oraz utrwalenie ich głosu oznacza jednocześnie nieodpłatne upoważnienie Organizatora do upowszechniania ich wizerunku oraz ich wypowiedzi, w tym głosu w ramach Raportu w sposób nienaruszający ich praw osobistych w celach związanych z Programem i z poszanowaniem wrażliwości dzieci.
  Rozdział 10
  Ochrona danych osobowych
  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w Programie znajdują się w klauzulach informacyjnych zawartych w treści załącznika nr 1 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dzieci i nr 2 do Regulaminu – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych nauczycieli.
  Rozdział 11
  Postępowanie reklamacyjne
 30. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu powinny być zgłaszane na adres siedziby Organizatora, pisemnie na adres: K&Y Sp. z o.o. sp.k., ul. Heweliusza 18, 60-281 Poznań lub mailowo pod adresem e-mail: kontakt@maliwielcyodkrywcy.pl
 31. Reklamacje dotyczące Programu można składać począwszy od dnia, w którym Program zostanie przeprowadzony (tj. od dnia 01.09.2021 r.) do dnia 14.06.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem „Program Mali Wielcy Odkrywcy – Reklamacja”.
 32. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres osoby składającej reklamację, nazwę i adres przedszkola, numer telefonu i adres poczty elektronicznej umożliwiający kontakt z osobą składającą reklamację oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 33. Rozpatrzenie reklamacji i przesłanie zawiadomienia o decyzji Organizatora listem poleconym na adres podany w reklamacji lub w formie wiadomości e-mail na adres podany w reklamacji – następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, jednak nie później niż do 29.06. 2022 r. – w przypadku złożenia reklamacji w ostatnim dniu składania reklamacji. Rozpatrując reklamację, Organizator postępuje zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 34. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego uczestnik Programu ma prawo dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym przed sądami cywilnymi.
 35. Nie jest możliwe złożenie reklamacji ustnie.
  Rozdział 12
  Postanowienia końcowe
 36. W każdej chwili można zrezygnować z udziału w Programie, przesyłając stosowaną wiadomość email – na adres: kontakt@maliwielcyodkrywcy.pl. W przypadku rezygnacji z
  8
  udziału w Programie uczestnik zobowiązany jest do odesłania do Organizatora otrzymanych materiałów, w szczególności Pakietu Naukowego, w terminie 7 dni.
 37. Jeżeli nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie z Organizatorem można komunikować się drogą elektroniczną, pod adresem: kontakt@maliwielcyodkrywcy.pl.
 38. W przypadku, gdy nauczyciel dokonujący zgłoszenia dzieci i sprawujący nad nimi opiekę nie może działać z przyczyn obiektywnych, w toku Programu może zastąpić go inny nauczyciel, dyrektor przedszkola lub przedstawiciel ustawowy dziecka, o ile dyrektor przedszkola wyrazi na to zgodę.
 39. Wszystkie spory wynikające z realizacji zobowiązań w związku z Programem będą rozwiązywane przez właściwy sąd cywilny
 40. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Nasza piosenka „JAGÓDKI”

Jesteśmy Jagódki, Leśne Jagódki 
I Mieszkamy W Lasach Zielonych, Zielonych.
Oczka Mamy Czarne Buźki Granatowe,
A Spódniczki Są Zielone I Seledynowe.
A Kiedy Dzień Nadchodzi, Dzień Nadchodzi,
Idziemy Na Jagody, Na Jagody.
A Nasze Czarne Serca, Czarne Serca 
Biją Nam Radośnie:
Bum Ta Rara , Bum Ta Rara, Bum, Bum, Bum.
Jesteśmy Jagódki, Leśne Jagódki
I Mieszkamy W Lasach Zielonych, Zielonych.
Oczka Mamy Czarne Buźki Granatowe,
A Czapeczki Też Nosimy,
Bo Nam Zimno W Głowę
A Kiedy Dzień Nadchodzi, Dzień Nadchodzi,
Idziemy Na Jagody, Na Jagody.
A Nasze Czarne Serca, Czarne Serca
Biją Nam Radośnie:
Bum Ta Rara , Bum Ta Rara, Bum, Bum, Bum.