Misja i wizja

MISJA PRZEDSZKOLA

Wspomaganie każdego przedszkolaka poprzez tworzenie optymalnych warunków sprzyjających osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych.


WIZJA PRZEDSZKOLA

Dbamy o wszechstronny rozwój każdego dziecka, realizujemy ideę integracji, jako formę współistnienia, promujemy zdrowy i bezpieczny styl życia, aktywnie współpracujemy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.


PODSTAWA PRAWNA

• Rozporządzenie MEN z dn. 23.08.2009 r. Podstawa Wychowania Przedszkolnego
• Rozporządzenia MEN z dn. 7.10.2009 r. i dn. 10.05.2013 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
• Statut Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mielcu


ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, dotychczasowych ewaluacji nadzoru pedagogicznego określających specyfikę przedszkola i kierunki pracy oraz oczekiwania rodziców.


CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ:

1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, by orientowały się w tym, co dobre i co złe.
3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
8. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej.
10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.


CELE GŁÓWNE PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
3. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
4. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
5. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
6. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
7. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
8. Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola.


CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Tworzenie warunków umożliwiających realizowanie przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego oraz koncepcji pracy.
2. Tworzenie warunków do osiągania sukcesów przez każde dziecko na miarę jego możliwości.
3. Kształtowanie świadomości prozdrowotnej i proekologicznej oraz promowanie zdrowego stylu życia.
4. Kształtowanie ścisłej i partnerskiej współpracy z rodzicami w celu wspomagania rozwoju dziecka oraz aktywne włączanie rodziców w życie przedszkola.
5. Włączanie się w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska.
6. Nauczyciele stosują metody i formy zapewniając wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób osiągając sukces rozwojowy.
7. Zarządzanie przedszkolem stwarza warunki bezpiecznego i wszechstronnego rozwoju dziecka, daje możliwość rozwoju zawodowego nauczycieli oraz zapewnia różnorodne formy współpracy z rodzicami.


ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA:

• jest otwarty, twórczy i spontaniczny;
• jest aktywny oraz sprawny fizycznie;
• zna siebie i swoje możliwości;
• szanuje odrębność innych, promuje zdrowie i bezpieczeństwo;
• radzi sobie w sytuacjach trudnych, potrafi rozwiązywać problemy;
• jest życzliwy i sumienny;
• osiąga sukcesy.


WIZYTÓWKA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole mieści się przy ul. Ossolińskich 1, w centrum miasta. W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów, w tym 1 oddział integracyjny. Przestronne sale przedszkolne oraz ich wyposażenie zapewniają dzieciom bezpieczną zabawę, a atrakcyjne zabawki zgromadzone w kącikach tematycznych zachęcają do kreatywności w czasie zabaw dowolnych. Przedszkole posiada duży ogród wyposażony w bezpieczny i atrakcyjny sprzęt do zabaw ruchowych. Cały teren przedszkola jest ogrodzony, a dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa budynek przedszkolny i ogród podlega monitoringowi.


W NASZYM PRZEDSZKOLU:

• prawidłowo realizuje cele nadzoru pedagogicznego;
• stwarza warunki do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju dzieci;
• dba o zapewnienie organizacyjnego ładu w przedszkolu;
• tworzy właściwy klimat pedagogiczny;
• stwarza warunki do rozwoju kadry pedagogicznej;
• dba o własny rozwój;
• właściwie gospodaruje bazą i finansami;
• zapewnia promocję placówki.


NAUCZYCIELE

• aktywni i twórczy;
• chętni do pracy i otwarci na zmiany;
• odnoszą sukcesy;
• znają i stosują aktywne metody pracy;
• wdrażają techniki ewaluacyjne, ich wyniki wyznaczają właściwy kierunek pracy;
• analizują wiedzę i dbają o swój warsztat pracy;
• współpracują ze środowiskiem i rodzicami;


DZIECI

• czują się dobrze i bezpiecznie w przedszkolu;
• wyposażone są w wiedze i umiejętności na miarę optymalnych indywidualnych możliwości rozwojowych;
• osiągają gotowość szkolną i odnoszą sukcesy w szkole;
• są twórcze i kreatywne;
• przygotowane do dobrej komunikacji społecznej;
• odporne emocjonalnie w sytuacjach nowych, trudnych;
• wrażliwe i otwarte na potrzeby innych, szanują odrębność.


RODZICE

• posiadają pełną informację o działalności dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej przedszkola;
• współuczestniczą w realizacji zamierzonych celów i zadań;
• otwarci na zmiany zachodzące w placówce;
• wyrażają swoje opinie i oceniają pracę przedszkola;
• są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu przedszkolem.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach.


PROGRAMY REALIZOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU

• Program edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole”
• Program adaptacyjny dziecka 3 letniego „Wkrótce będę przedszkolakiem”
• „Dziecięca matematyka” E.Gruszczyk-Kolczyńska
• program katechezy „Jezu ufam Tobie” w grupie dzieci 6 letnich


PROGRAMY WŁASNE

• „Mały podróżnik”
• „Zabawa w teatr”
• „Mali odkrywcy. Tajemnice wody”
• „Przedszkolaki to zdrowe dzieciaki”
• „Dziecięca matematyka”

Stosowane w przedszkolu metody i formy pracy zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.


KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

1. Metody czynne:

• metody samodzielnych doświadczeń;
• metody kierowania własną działalnością dziecka;
• metody zadań stawianych dzieciom;
• metody ćwiczeń utrwalających.

2. Metody oglądowe:

• obserwacja i pokaz;
• osobisty przykład nauczyciela;
• udostępnianie sztuki (dzieła plastyczne, teatrzyki, utwory literackie, koncerty muzyczne)

3. Metody słowne:

• rozmowy;
• opowiadania;
• zagadki;
• objaśnienia i instrukcje;
• sposoby społecznego porozumiewania się;
• metody żywego słowa.


CODZIENNĄ PRAKTYKĘ NAUCZYCIELA WZBOGACAJĄ O NOWATORSKIE METODY PRACY Z DZIEĆMI:

• twórcze metody aktywności ruchowej C.Orffa, R.Labana, A.M.Kniessów, metoda Ruchu Rozwijającego W.Szerborne;
• elementy metody Dobrego Startu M.Bogdanowicz;
• metoda nauczania matematyki E.Gruszczyk-Kolczyńskiej;
• metody aktywizujące;
• metody twórczego myślenia;
• metoda projektu.

By rozwijać zainteresowania i uzdolnienia dzieci w przedszkolu prowadzone są kółka: plastyczne, teatralne, geograficzne i matematyczne.

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego dziecka, a proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. W wyniku prowadzonych obserwacji w miarę potrzeb prowadzone są zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka oraz udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.


SPOSOBY DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI

• przeprowadzenie diagnozy wstępnej w oparciu o arkusze obserwacji;
• szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju;
• informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej;
• półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy;
• bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według programów wspierających i korygujących rozwój, dokumentowanie wyników obserwacji;
• przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy, przekazanie informacji rodzicom o stanie gotowości szkolnej dziecka.


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Przedszkole systematycznie współpracuje z rodzicami, chcemy by rodzice czuli się współgospodarzami przedszkola i naszymi partnerami w procesie wychowania i nauczania dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Ścisła współpraca z rodzicami sprzyja ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci.


FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

• zebrania ogólne i grupowe;
• konsultacje i rozmowy z Dyrektorem i nauczycielami;
• kącik dla rodziców;
• zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych;
• zajęcia otwarte z czynnym udziałem rodziców;
• prelekcje specjalistów;
• udział w uroczystościach przedszkolnych;
• angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola;
• wyrażanie przez rodziców opinii o pracy przedszkola.

Jednym z priorytetów działalności naszego przedszkola jest szeroka współpraca ze środowiskiem. Dzieci poznają historię i współczesność naszego miasta i regionu, kształtując tożsamość narodową i regionalną oraz poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej.


FORMY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM

1. Udział w akcjach organizowanych przez środowisko i społeczność lokalną, w tym w akcjach charytatywnych na rzecz organizacji i osób indywidualnych potrzebujących wsparcia;

2. Kontynuowanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wspierania i rozwoju edukacji małego dziecka;

3. Promowanie placówki poprzez:
• prowadzenie strony internetowej,
• publikacje osiągnięć w lokalnych mediach,
• udział dzieci i nauczycieli w konkursach i przeglądach o charakterze lokalnym i ogólnopolskim,
• kontynuowanie tradycji organizowania konkursu plastycznego dla dzieci niepełnosprawnych mieleckich przedszkoli.

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje oraz specjalistów: logopeda, psycholog, rehabilitant, nauczyciel wspomagający. Kadra tworzy życzliwą atmosferę sprzyjającą współdziałaniu i współpracy całego zespołu. Nauczyciele systematycznie doskonalą swój warsztat pracy. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie oraz wspiera ich rozwój zawodowy.


PRIORYTETY

1. Promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem:
• zdrowego żywienia (2013/2014)
• kształtowania nawyków higieniczno-zdrowotnych (2015/2016)
• znaczenia ruchu dla rozwijania sprawności fizycznej (2014/2015)

2. Wzbogacanie form i metod współpracy z rodzicami.

3. Kontynuowanie i poszerzanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, promocji przedszkola w środowisku.

4.Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych poprzez adaptację w poczuciu bezpieczeństwa.

Treści będą realizowane poprzez zawarcie ich w rocznych planach pracy przedszkola w latach 2013 -2016.

Koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mielcu została przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2013 r.

Roczny Plan Pracy

Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mielcu

na rok szkolny 2020/2021

Każdy przedszkolak –  

 mały i duży dba o przyrodę 

 i przyrodzie służy..”

Roczny plan pracy przedszkola został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2020/2021 w dniu 31.08.2020 r.