Programy edukacyjne

Program edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole”

Program adaptacyjny dziecka 3 letniego „Wkrótce będę przedszkolakiem”

„Dziecięca matematyka” E.Gruszczyk-Kolczyńska

Program nauczania języka angielskiego dzieci 3 i 4 – letnich w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Mielcu na rok szkolny 2021/2022

 Cele nadrzędne:

– wzbudzanie potrzeb poznawczych;

 – zainteresowanie dzieci nauką języka angielskiego; 

– uwrażliwienie na język angielski, spotykany w życiu codziennym; 

– kształcenie zachowań sprzyjających przyswajaniu języka: rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu;

 – zdobywanie umiejętności poprawnego reagowania niewerbalnego i werbalnego na instrukcje nauczyciela;

 – rozwijanie sprawnego mówienia przez: stopniowe osłuchanie się z językiem angielskim; powtarzanie chóralne i indywidualne; krótką wymianę werbalną – język rytuałów (stałe zwroty); powtarzanie nazw, nazywanie przedmiotów; 

Efekty kształcenia: – dziecko rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym i reaguje na nie; – dziecko uczestniczy w zabawach i używa zwrotów i wyrazów mających znaczenie dla danej zabawy; – dziecko powtarza rymowanki, wierszyki, piosenki; 

Tematyka:

 Ja Moje zabawy 

Moje Przedszkole 

Moja rodzina 

Mój dom 

Życie codzienne 

Jedzenie i zdrowie

 Świat zwierząt 

Moje środowisko

Materiał leksykalny  na rok szkolny 2019/2020: rytuały: np. powitanie, pożegnanie, zwroty grzecznościowe, stałe zwroty językowe; kolory; zwierzęta; zabawki; przybory; członkowie rodziny; części ciała i twarzy; ubranie; produkty żywnościowe; czynności, umiejętności; emocje; pogoda; środki transportu; liczebniki; święta; 

Metody: TPR czyli Regowania Całym Ciałem; 

komunikacyjna (kształcenie umiejętności porozumiewania się); 

audiowizualna (wykorzystywanie nagrań w połączeniu z ilustracją); 

audiolingwalna (poprawne powtarzanie słów i fraz językowych); Formy pracy: – z całą grupą: inicjowanie pracy, wypowiedzi chórem, wypowiedzi indywidualne; – praca indywidualna; – praca w parach otwartych (2 dzieci na tle grupy); – praca w zespołach;

Program katechezy „Jezu ufam Tobie” w grupie dzieci 6 letnich