RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

• administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 3 z siedzibą w Mielcu ul. Ossolińskich 1;

• podane przez Państwa dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, instytucje upoważnione z mocy prawa;

• w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą uczestniczyć: – podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo Państwa danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną, obsługę księgową; – upoważnieni pracownicy administratora

• podane przez Państwa dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych;

• Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich przetwarzania, zgodnie z kwalifikacją archiwalną wynikającą zprzepisów prawa;

• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia (w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane);

• macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.