• Misja Przedszkola
  • Wspomaganie każdego przedszkolaka poprzez tworzenie optymalnych warunków sprzyjających osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych.
  • Wizja przedszkola
  • Dbamy o wszechstronny rozwój każdego dziecka, realizujemy ideę integracji, jako formę współistnienia, promujemy zdrowy i bezpieczny styl życia, aktywnie współpracujemy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
  • Misja i wizja

  • MISJA PRZEDSZKOLA

   Wspomaganie każdego przedszkolaka poprzez tworzenie optymalnych warunków sprzyjających osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych.


   WIZJA PRZEDSZKOLA

   Dbamy o wszechstronny rozwój każdego dziecka, realizujemy ideę integracji, jako formę współistnienia, promujemy zdrowy i bezpieczny styl życia, aktywnie współpracujemy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.


   PODSTAWA PRAWNA

   • Rozporządzenie MEN z dn. 23.08.2009 r. Podstawa Wychowania Przedszkolnego
   • Rozporządzenia MEN z dn. 7.10.2009 r. i dn. 10.05.2013 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
   • Statut Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mielcu


   ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI

   Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, dotychczasowych ewaluacji nadzoru pedagogicznego określających specyfikę przedszkola i kierunki pracy oraz oczekiwania rodziców.


   CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W OPARCIU O PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ:

   1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
   2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, by orientowały się w tym, co dobre i co złe.
   3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
   4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
   5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
   6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
   7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
   8. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
   9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej.
   10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.


   CELE GŁÓWNE PRZEDSZKOLA

   1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
   2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
   3. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
   4. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
   5. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
   6. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
   7. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
   8. Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola.


   CELE SZCZEGÓŁOWE

   1. Tworzenie warunków umożliwiających realizowanie przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego oraz koncepcji pracy.
   2. Tworzenie warunków do osiągania sukcesów przez każde dziecko na miarę jego możliwości.
   3. Kształtowanie świadomości prozdrowotnej i proekologicznej oraz promowanie zdrowego stylu życia.
   4. Kształtowanie ścisłej i partnerskiej współpracy z rodzicami w celu wspomagania rozwoju dziecka oraz aktywne włączanie rodziców w życie przedszkola.
   5. Włączanie się w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska.
   6. Nauczyciele stosują metody i formy zapewniając wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób osiągając sukces rozwojowy.
   7. Zarządzanie przedszkolem stwarza warunki bezpiecznego i wszechstronnego rozwoju dziecka, daje możliwość rozwoju zawodowego nauczycieli oraz zapewnia różnorodne formy współpracy z rodzicami.


   ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA:

   • jest otwarty, twórczy i spontaniczny;
   • jest aktywny oraz sprawny fizycznie;
   • zna siebie i swoje możliwości;
   • szanuje odrębność innych, promuje zdrowie i bezpieczeństwo;
   • radzi sobie w sytuacjach trudnych, potrafi rozwiązywać problemy;
   • jest życzliwy i sumienny;
   • osiąga sukcesy.


   WIZYTÓWKA PRZEDSZKOLA

   Nasze przedszkole mieści się przy ul. Ossolińskich 1, w centrum miasta. W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów, w tym 1 oddział integracyjny. Przestronne sale przedszkolne oraz ich wyposażenie zapewniają dzieciom bezpieczną zabawę, a atrakcyjne zabawki zgromadzone w kącikach tematycznych zachęcają do kreatywności w czasie zabaw dowolnych. Przedszkole posiada duży ogród wyposażony w bezpieczny i atrakcyjny sprzęt do zabaw ruchowych. Cały teren przedszkola jest ogrodzony, a dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa budynek przedszkolny i ogród podlega monitoringowi.


   W NASZYM PRZEDSZKOLU:

   • prawidłowo realizuje cele nadzoru pedagogicznego;
   • stwarza warunki do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju dzieci;
   • dba o zapewnienie organizacyjnego ładu w przedszkolu;
   • tworzy właściwy klimat pedagogiczny;
   • stwarza warunki do rozwoju kadry pedagogicznej;
   • dba o własny rozwój;
   • właściwie gospodaruje bazą i finansami;
   • zapewnia promocję placówki.


   NAUCZYCIELE

   • aktywni i twórczy;
   • chętni do pracy i otwarci na zmiany;
   • odnoszą sukcesy;
   • znają i stosują aktywne metody pracy;
   • wdrażają techniki ewaluacyjne, ich wyniki wyznaczają właściwy kierunek pracy;
   • analizują wiedzę i dbają o swój warsztat pracy;
   • współpracują ze środowiskiem i rodzicami;


   DZIECI

   • czują się dobrze i bezpiecznie w przedszkolu;
   • wyposażone są w wiedze i umiejętności na miarę optymalnych indywidualnych możliwości rozwojowych;
   • osiągają gotowość szkolną i odnoszą sukcesy w szkole;
   • są twórcze i kreatywne;
   • przygotowane do dobrej komunikacji społecznej;
   • odporne emocjonalnie w sytuacjach nowych, trudnych;
   • wrażliwe i otwarte na potrzeby innych, szanują odrębność.

    


   RODZICE

   • posiadają pełną informację o działalności dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej przedszkola;
   • współuczestniczą w realizacji zamierzonych celów i zadań;
   • otwarci na zmiany zachodzące w placówce;
   • wyrażają swoje opinie i oceniają pracę przedszkola;
   • są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu przedszkolem.

   Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach.


   PROGRAMY REALIZOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU

   • Program edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole”
   • Program adaptacyjny dziecka 3 letniego „Wkrótce będę przedszkolakiem”
   • „Dziecięca matematyka” E.Gruszczyk-Kolczyńska
   • program katechezy „Jezu ufam Tobie” w grupie dzieci 6 letnich


   PROGRAMY WŁASNE

   • „Mały podróżnik”
   • „Zabawa w teatr”
   • „Mali odkrywcy. Tajemnice wody”
   • „Przedszkolaki to zdrowe dzieciaki”
   • „Dziecięca matematyka”

   Stosowane w przedszkolu metody i formy pracy zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.


   KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

   1. Metody czynne:

   • metody samodzielnych doświadczeń;
   • metody kierowania własną działalnością dziecka;
   • metody zadań stawianych dzieciom;
   • metody ćwiczeń utrwalających.

   2. Metody oglądowe:

   • obserwacja i pokaz;
   • osobisty przykład nauczyciela;
   • udostępnianie sztuki (dzieła plastyczne, teatrzyki, utwory literackie, koncerty muzyczne)

   3. Metody słowne:

   • rozmowy;
   • opowiadania;
   • zagadki;
   • objaśnienia i instrukcje;
   • sposoby społecznego porozumiewania się;
   • metody żywego słowa.


   CODZIENNĄ PRAKTYKĘ NAUCZYCIELA WZBOGACAJĄ O NOWATORSKIE METODY PRACY Z DZIEĆMI:

   • twórcze metody aktywności ruchowej C.Orffa, R.Labana, A.M.Kniessów, metoda Ruchu Rozwijającego W.Szerborne;
   • elementy metody Dobrego Startu M.Bogdanowicz;
   • metoda nauczania matematyki E.Gruszczyk-Kolczyńskiej;
   • metody aktywizujące;
   • metody twórczego myślenia;
   • metoda projektu.

   By rozwijać zainteresowania i uzdolnienia dzieci w przedszkolu prowadzone są kółka: plastyczne, teatralne, geograficzne i matematyczne.

   Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego dziecka, a proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. W wyniku prowadzonych obserwacji w miarę potrzeb prowadzone są zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka oraz udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.


   SPOSOBY DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI

   • przeprowadzenie diagnozy wstępnej w oparciu o arkusze obserwacji;
   • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju;
   • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej;
   • półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy;
   • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według programów wspierających i korygujących rozwój, dokumentowanie wyników obserwacji;
   • przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy, przekazanie informacji rodzicom o stanie gotowości szkolnej dziecka.


   WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

   Przedszkole systematycznie współpracuje z rodzicami, chcemy by rodzice czuli się współgospodarzami przedszkola i naszymi partnerami w procesie wychowania i nauczania dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Ścisła współpraca z rodzicami sprzyja ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci.


   FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

   • zebrania ogólne i grupowe;
   • konsultacje i rozmowy z Dyrektorem i nauczycielami;
   • kącik dla rodziców;
   • zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych;
   • zajęcia otwarte z czynnym udziałem rodziców;
   • prelekcje specjalistów;
   • udział w uroczystościach przedszkolnych;
   • angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola;
   • wyrażanie przez rodziców opinii o pracy przedszkola.

   Jednym z priorytetów działalności naszego przedszkola jest szeroka współpraca ze środowiskiem. Dzieci poznają historię i współczesność naszego miasta i regionu, kształtując tożsamość narodową i regionalną oraz poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej.


   FORMY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM

   1. Udział w akcjach organizowanych przez środowisko i społeczność lokalną, w tym w akcjach charytatywnych na rzecz organizacji i osób indywidualnych potrzebujących wsparcia;

   2. Kontynuowanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wspierania i rozwoju edukacji małego dziecka;

   3. Promowanie placówki poprzez:
   • prowadzenie strony internetowej,
   • publikacje osiągnięć w lokalnych mediach,
   • udział dzieci i nauczycieli w konkursach i przeglądach o charakterze lokalnym i ogólnopolskim,
   • kontynuowanie tradycji organizowania konkursu plastycznego dla dzieci niepełnosprawnych mieleckich przedszkoli.

   Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje oraz specjalistów: logopeda, psycholog, rehabilitant, nauczyciel wspomagający. Kadra tworzy życzliwą atmosferę sprzyjającą współdziałaniu i współpracy całego zespołu. Nauczyciele systematycznie doskonalą swój warsztat pracy. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie oraz wspiera ich rozwój zawodowy.


   PRIORYTETY

   STATUT PRZEDSZKOLA

   STATUT
   PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 W MIELCU

   Rozdział I
   Postanowienia ogólne
   § 1.

   1. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mielcu jest przedszkolem publicznym.
   2. Siedzibą przedszkola jest Mielec, ul. Ossolińskich 1, 39-300 Mielec.
   3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Mielec.
   4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.
   5. Ustalona nazwa Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mielcu używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach:
    Przedszkole Miejskie Nr 3
    w Mielcu
    39-300 Mielec, ul. Ossolińskich 1

   oraz skrót: Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mielcu.

   Rozdział II
   Cele i zadania przedszkola
   § 2.

   1. Celem wychowania przedszkolnego jest:
    1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji:
    2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe,
    3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
    4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
    5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
    o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
    6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
    7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
    8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
    9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
    10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,
    11) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych,
    13) umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
    14) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną zakwalifikowane do przedszkola.

   § 3.

   1. Do zadań przedszkola należy: wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w czterech obszarach rozwojowych dziecka: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym:
    1) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
    2) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
    3) organizowanie zajęć, zabaw i odpoczynku z wykorzystaniem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnego, naturalnego tempa rozwoju, wspierających indywidualność lub oryginalność dziecka, wzmacniających poczucie wartości oraz potrzebę uczestnictwa w grupie,
    4) organizowanie zajęć rozwijających nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo,
    5) organizowanie zajęć z wykorzystaniem treści adekwatnych do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, prowadzących do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz zdrowia psychicznego,
    6) organizowanie zajęć budujących wrażliwość, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, otoczenia, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, sztuk plastycznych,
    7) organizowanie zajęć pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, rozwijających wrażliwość i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju dziecka,
    8) organizowanie zajęć umożliwiających samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
    9) organizowanie zajęć prowadzących do poznania norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby w otoczeniu dziecka oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
    10) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe, wynikające się z nagłego pojawienia się w otoczeniu dziecka sytuacji lub zagrożeń, w tym zagrożeń cywilizacyjnych, takich jak patologiczne zjawiska społeczne, psychologiczna ingerencja mediów w rozwój dziecka, nieodpowiedzialne korzystanie z technologii, ubezwłasnowolnienie reklamą, modą, katastrofy, zdarzenia traumatyczne,
    11) systematyczne wspieranie i rozwijanie mechanizmów uczenia się prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu rozwoju umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
    12) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami- umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka obcego,
    13) przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole, czemu służy realizacja wszelkich zadań przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu.
    § 4.
   2. Do realizacji zadań statutowych przedszkole wykorzystuje bazę dydaktyczną: 5 sal zabaw, salę zajęć dodatkowych, kuchnię z zapleczem, ogród przedszkolny oraz niezbędne pomoce i środki dydaktyczne.
   3. Przedszkole realizuje zadania podczas zajęć grupowych i indywidualnych poprzez:
    1) właściwą organizację procesu nauczania z dostosowaniem pomocy dydaktycznych, treści, metod i form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci,
    2) organizowanie nauki religii dla dzieci 6-letnich z uwzględnieniem prawa rodziców do religijnego wychowania,
    3) organizowanie nauki języka angielskiego w każdej grupie wiekowej;
    4) organizowanie zajęć dodatkowych,
    5) organizowanie zajęć indywidualnych lub w zespołach dla dzieci wymagających pracy wyrównawczej oraz wspieranie dzieci uzdolnionych,
    6) stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, konsultacji,
    7) prowadzenie przez nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci.

   § 5.

   1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, programie wychowawczym i wewnętrznych planach placówki przy ścisłym współdziałaniu z rodzicami, placówkami specjalistycznymi, organizacjami i instytucjami kulturalno-oświatowymi działającymi w środowisku.

   Rozdział III

   Organy przedszkola

   § 6.

   1. Organami przedszkola są: dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców.
   2. Kompetencje dyrektora przedszkola obejmują w szczególności:
    1) kierowanie działalnością przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz,
    2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami,
    3) sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków zgodnych z celami statutowymi przedszkola, w tym:
    a) organizowanie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
    b) udzielanie zezwolenia na spełnianie rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, na podstawie odrębnych przepisów,
    c) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
    d) dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola,
    e) dokonywanie w drodze decyzji administracyjnej skreślenia wychowanka z listy wychowanków przedszkola w przypadkach określonych w § 29,
    f) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
    g) przyznawanie nagród i odznaczeń, wymierzanie kar porządkowych nauczycielom
    i pozostałym pracownikom przedszkola,
    h) stwarzanie warunków do realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka,
    i) zawieranie i rozwiązywania umów z rodzicami i mediami.
   3. Zadania dyrektora:
    1) dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
    2) organizowanie pomocy psychologiczna-pedagogicznej,
    3) realizowanie zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole,
    4) tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej pracy dziecka,
    5) zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
    6) zapewnianie w miarę możliwości odpowiednich warunków do pracy,
    7) powiadamianie do 30 września dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, w którym dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie,
    8) zezwalanie na wniosek rodziców, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem,
    9) dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
   4. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i  przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innej dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   5. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go nauczyciel przedszkola wyznaczony przez dyrektora

   § 7.

   1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola
    w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady wchodzi dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
   2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
    1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
    2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu;
    3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego w przedszkolu,
    4) przygotowanie projektu nowego statutu albo projektu zmian statutu i uchwalanie projektu,
    5) wystąpienie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora przedszkola,
    6) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola,
    7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dzieci z listy wychowanków przedszkola.
   3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
    1) organizację pracy przedszkola (arkusz organizacji przedszkola na dany rok szkolny),
    2) projekt planu finansowego przedszkola,
    3) wnioski dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
    4) propozycje dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych.
   4. Zakres działalność Rady Pedagogicznej określa jej regulamin.

   § 8.

   1. W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków.
   2. Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku z trójek grupowych poszczególnych oddziałów.
   3. Rada Rodziców wykonuje swoje zadania zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem Rady Rodziców. Regulamin określa strukturę i tryb pracy rady, tryb przeprowadzania wyborów do trójek grupowych oraz ich przedstawicieli do Rady Rodziców. 4. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 1) opiniowanie projektu planu finansowego, 2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy i efektywności kształcenia i wychowania, 3) występowanie do dyrektora, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki, 4) delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.
    § 9.
   4. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci i podnoszenia jakości pracy przedszkola.
   5. Organy przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:
    1) organizowanie wspólnych posiedzeń,
    2) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania,
    3) planowanie i podejmowanie wspólnych działań.

   § 10.

   1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami odbywa się poprzez:
    1) dopuszczenie możliwości powołania komisji, w której skład wchodzi mediator zaakceptowany przez strony sporu,
    2) komisja, o której mowa po zapoznaniu się z istotą sprawy ma prawo do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad,
    3) rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron sporu,
    4) w przypadku wyczerpania możliwości rozwiązania sporu na terenie przedszkola każda ze stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od właściwości rzeczowej przedmiotu sporu,
    5) spór pomiędzy organami rozstrzyga dyrektor w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia pisemnego zawiadomienia od powstania konfliktu,
    6) w przypadku, kiedy stroną sporu jest dyrektor każdy z pozostałych organów deleguje po dwóch swoich przedstawicieli, którzy tworzą komisję do spraw rozstrzygnięcia danego sporu,
    7) w skład komisji wchodzi również przedstawiciel dyrektora. Komisja rozstrzyga spór
    w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia jej powołania. Rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne.

   Rozdział IV

   Organizacja pracy przedszkola

   § 11.

   1. Przedszkole jest placówką publiczną, nieferyjną, która:
    1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie oraz innych świadczeń udzielanych w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej,
    2) zatrudnia nauczycieli i specjalistów posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.
   2. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. Przerwę w pracy przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
   3. W okresie przerwy pracy przedszkola dzieci mają prawo uczęszczać do dyżurnego przedszkola wskazanego przez organ prowadzący.
   4. Przedszkole pełni także w terminie ustalonym przez organ prowadzący zadania przedszkola dyżurnego.
   5. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny arkusz organizacji przedszkola, w którym określa w szczególności:
    1) liczbę oddziałów,
    2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach,
    3) tygodniowy wymiar zajęć,
    4) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów,
    5) liczbę pracowników ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze,
    6) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w raz z informacją o stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,
    7) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym zajmujących stanowiska kierownicze oraz etatów przeliczeniowych,
    8) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez psychologa, logopedę i innych nauczycieli.
   6. Opracowany arkusz organizacji przedszkola dyrektor przedstawia do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym.
   7. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku.
   8. Organ prowadzący po uzyskaniu opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty zatwierdza Arkusz organizacji przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.
   9. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola do dnia 30 września opinie, o których mowa w ust. 6 i 8 stosuje się odpowiednio.
   10. W przypadku zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola po 30 września zmiany te zatwierdza organ prowadzący.
   11. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności oraz oczekiwań rodziców.
   12. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia
    z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

   § 12.

   1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w wyjątkowych sytuacjach dzieci 2,5 letnie oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny do ukończenia przez nie 9 roku życia.
   2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
    w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego
   3. Dyrektor może przyjąć dziecko do przedszkola w czasie roku szkolnego w miarę wolnych miejsc.
   4. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w oparciu o odrębne przepisy.
   5. Kryteria, które brane są pod uwagę przy przyjmowaniu dzieci do przedszkola określa organ prowadzący.
   6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora. Skład i zadania Komisji Rekrutacyjnej określają odrębne przepisy.

   § 13.

   1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
    w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
   2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. W grupie dzieci 3-letnich zatrudniona jest pomoc nauczyciela.
   3. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż
    5 dzieci niepełnosprawych. W oddziale integracyjnym zatrudnia się nauczyciela wspomagającego oraz pomoc nauczyciela.
   4. W szczególnych przypadkach za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci niepełnosprawnych w oddziale integracyjnym może być wyższa niż 5, jeżeli dziecko uczęszczające do tego oddziału uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w trakcie roku szkolnego
   5. Dla dzieci niepełnosprawnych 5, 6-letnich niezdolnych do uczęszczania do przedszkola prowadzone jest nauczanie indywidualne w wymiarze 4-6 godzin tygodniowo realizowane przez jednego nauczyciela w ciągu dwóch lub trzech dni.
   6. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest w porozumieniu z organem prowadzącym.
   7. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o realizację podstawy programowej i program wybrany z zestawu programów zatwierdzony przez MEN lub program opracowany przez nauczycieli. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Nauczyciele mogą opracować własne programy autorskie..
   8. W przedszkolu realizowane są programy profilaktyczne po akceptacji Rady Rodziców.
   9. Praca z dziećmi posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym prowadzona jest przez specjalistów w oparciu o programy.
   10. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 min., czas realizacji podstawy programowej wynosi 5 godzin dziennie. Czas trwania wszystkich zajęć prowadzonych w przedszkolu wynosi:
    1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut,
    2) z dziećmi w wieku 5- 6 lat – około 30 minut.
   11. Nauka religii oraz języka obcego dla dzieci 5, 6-letnich odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych tygodniowo. Dzieciom nieuczęszczającym na katechezę przedszkole zapewnia na ten czas opiekę.

   § 14.

   1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym nauczyciel dokumentuje przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami
    w danym roku szkolnym.
   2. Dla dzieci posiadających orzeczenie z poradni przedszkole prowadzi dziennik zajęć indywidualnych.
   3. Prowadzenie dokumentacji jest określone odrębnymi przepisami.

   § 15.

   1. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i Rady Pedagogicznej i wynosi dla grup przedszkolnych od 6.00 do 16.00.
   2. Godziny otwarcia i zamknięcia przedszkola mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb rodziców w danym roku szkolnym.
   3. Zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców przedszkole może pełnić dyżur w godz. 6.00 -16.00.
   4. W przypadku braku nauczycieli dyrektor przedszkola zapewnia zastępstwo w danej grupie przez skierowanie innej nauczycielki w ramach nadgodzin. W przypadku niskiej frekwencji, mniej niż 15 dzieci organizuje łączenie grup.
   5. W czasie ferii istnieje możliwość zmniejszenia ilości grup w przedszkolu poprzez ich łączenie.
   6. Jeżeli podczas przerwy świątecznej ilość zgłoszonych dzieci nie przekracza liczby 10
    (zapisy na listach) przedszkole może być zamknięte. Dyżur pełni wskazane inne przedszkole na terenie miasta. O planowanym dyżurze przedszkole informuje rodziców poprzez ogłoszenia na tablicy.
   7. W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizację dnia np. z powodu organizacji wyjścia, wycieczki, uroczystości.
   8. Terminy przerw pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
   9. Przerwa wakacyjna trwa 1 miesiąc w roku podczas trwania wakacji na przemian w lipcu lub w sierpniu, wymiana z innymi przedszkolami.
    10.W czasie dyżurów wakacyjnych przyjmowane są dzieci z innych przedszkoli.
   10. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystuje się na przeprowadzenie niezbędnych remontów, gruntownych porządków a także na urlopy wypoczynkowe.
   11. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, a także oczekiwań rodziców.
    13.Ramowy rozkład dnia zawiera:
    1) godziny pracy przedszkola,
    2) godziny i formy pracy z dziećmi,
    3) godziny posiłków.
   12. W oparciu o ramowy rozkład dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
   13. Rozkład dnia oddziału uwzględnia:
    1) potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka,
    2) potrzebę codziennego przebywania na powietrzu w zależności od pogody.
   14. W przedszkolu istnieje możliwość organizowania zajęć dodatkowych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
   15. Zajęcia dodatkowe odbywają się w grupach w formie zabawy. Prowadzącymi zajęcia są osoby przygotowane do prowadzenia tego typu zajęć. Rodzicie decydują o uczestnictwie dziecka w zajęciach.
   16. Organizację tych zajęć regulują odrębne przepisy.

   § 16.

   1. Zasady odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia regulują odrębne przepisy
   2. W przedszkolu zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
   3. Usługi świadczone przez przedszkole powyżej podstawy programowej są regulowane odrębnymi przepisami.
   4. Warunki korzystania z wyżywienia w przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
   5. Czas pobytu dziecka w przedszkolu określają rodzice w zawartej umowie cywilno-prawnej z dyrektorem.

   Rozdział V
   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
   § 17.

   1. Przedszkole organizuje i prowadzi pomoc psychologiczno-pedagogiczną wychowankom. 2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają wszyscy nauczyciele i specjaliści pracujący w przedszkolu, którzy zobowiązani są do zapoznania się z procedurą i przestrzegania jej. 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dziecku, które ma: 1) opinię poradni, która zawiera stwierdzenie istnienia specjalnych potrzeb edukacyjnych 2) opinię poradni, z której wynika potrzeba objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, 3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 4) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 5) orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego , 6) niepowodzenia edukacyjne (odzwierciedla je dokumentacja przebiegu nauczania), 7) zaniedbania środowiskowe ze względu na swą sytuację bytową i sytuację jego rodziny, kontakty środowiskowe, sposób spędzania czasu wolnego, 8) jest niepełnosprawny, 9) chorobę przewlekłą (posiada zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności), 10) zaburzenia zachowania lub emocji, 11) deficyty kompetencji i zaburzenia sprawności językowych, 12) przeżywa(ł) sytuację kryzysową lub traumatyczną, 13) trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związane z kształceniem się za granicą, 14) szczególne uzdolnienia, 15) jest zagrożony niedostosowaniem społecznym, 16) jest niedostosowany społecznie.
    § 18.
   2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci jest udzielana podczas bieżącej pracy nauczyciela z dzieckiem poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych dziecka, rozpoznawanie sposobu uczenia się i stosowania odpowiednich metod nauczania, indywidualizację na zajęciach. 2. Pomoc jest udzielana w formie: 1) zajęć wspierających, 2) zajęć rozwijających uzdolnienia, 3) zajęć rewalidacyjnych, 4) zajęć specjalistycznych (logopedycznych, terapii pedagogicznej, o charakterze terapeutycznym z psychologiem), 5) porad i konsultacji, 6) warsztatów. 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzicom dzieci jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
   3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek rodzica/ prawnego opiekuna dziecka, dyrektora, nauczyciela lub specjalisty prowadzących zajęcia z dzieckiem, pomocy nauczyciela, poradni, kuratora sądowego, asystenta rodziny, pracownika socjalnego, asystenta edukacji romskiej, instytucji/ organizacji pozarządowej działającej na rzecz rodziny, dzieci.
   4. Dla każdego dziecka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną koordynator zespołu zakłada indywidualną teczkę, w której znajduje się rejestr podejmowanych działań oraz dokumentacja dziecka (opinie, zaświadczenia lekarskie oraz inne dokumenty). Za teczkę odpowiada koordynator. Teczki przechowuje PM Nr 3 w  Mielcu.
   5. Pomoc psychologiczno-pedgogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
    1) rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka w formie porad, konsultacji, warsztatów
    i szkoleń,
    2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
    3) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
    4) organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
   6. Wychowawca informuje rodziców dziecka o potrzebie objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
   7. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczona jest pomoc specjalistyczna
    ( psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego).
   8. Pomoc specjalistów: psychologa i logopedy oraz terapeuty pedagogicznego zatrudnionych w przedszkolu udzielana jest zgodnie z zakresem czynności i uprawnień przydzielonych przez dyrektora.
   9. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się po stwierdzeniu u dziecka specjalnych potrzeb. W przypadku deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, pomoc logopedyczna udzielana jest po przeprowadzeniu we wrześniu/październiku przesiewowych badań mowy. Pomocy udziela się w trakcie roku szkolnego w miarę wolnych miejsc.
   10. Udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej wymaga pisemnej zgody rodziców/ opiekunów prawnych.
   11. Udzielając pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się zalecenia zawarte w orzeczeniu lub opiniach.
   12. Dyrektor powołuje zespół złożony z nauczycieli i specjalistów. Pracę zespołu koordynuje wyznaczona przez dyrektora osoba. Zespół analizuje orzeczenie, dokonuje wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania dziecka oraz opracowuje dla dziecka Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłużej jednak, niż na dany etap edukacyjny.
   13. Program Edukacyjno-Terapeutyczny opracowuje się w terminie:
    1 )do dnia 30 września danego roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczyna od początku roku szkolnego kształcenie w przedszkolu,
    2) 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
   14. Dyrektor ustala formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. Są one uwzględniane w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym (IPET), który podpisują członkowie zespołu i rodzice opiekunowie prawni.
   15. Spotkania zespołu nauczycieli i specjalistów odbywają się w miarę potrzeb. Nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym zespół dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniają ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku. W miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.
   16. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu,
    a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka otrzymują kopię wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania dziecka i programu.
   17. Koordynator zespołu ustala termin spotkania zespołu, o którym informuje zespół poprzez podpisanie informacji. Informację umieszcza się z tygodniowym wyprzedzeniem, w protokole spotkań, a w razie nagłego przypadku termin może być skrócony.
   18. W skład zespołu wchodzą: koordynator, nauczyciele pracujący w danej grupie oraz specjaliści pracujący z dzieckiem. W razie potrzeby również inni nauczyciele i przedstawiciele instytucji wspierających przedszkole.
   19. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice dziecka. Wychowawca powiadamia o spotkaniu rodziców/ opiekunów prawych w formie pisemnej. W wyjątkowych przypadkach powiadamia rodziców/opiekunów prawnych telefonicznie i sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy.
   20. Z posiedzeń zespołu koordynator sporządza w ciągu 3 dni protokół, który zawiera wnioski i ustalenia zespołu. Protokół przedstawia dyrektorowi do podpisu. Protokół podpisują wszyscy uczestnicy spotkania zespołu.
   21. W przypadku, gdy udzielana dziecku pomoc psychologiczno-pedagogiczna nie przynosi efektów i nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka, dyrektor za zgodą rodziców/opiekunów prawnych w celu rozwiązania problemu będzie występował do poradni o przeprowadzenie pogłębionej diagnozy specjalistycznej problemu.
   22. Integralną częścią procedury jest rejestr działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą wypełnia koordynator. Rejestr przechowuje się w indywidualnej teczce dziecka.

   Rozdział VI
   Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

   § 19.

   1. Na terenie przedszkola występują stanowiska pracy: nauczyciele, pomoc nauczyciela, woźne, intendent, kucharz, pomoc kuchenna i dozorca, logopeda, psycholog, katecheta, nauczyciel wspomagający, nauczyciel języka obcego, nauczyciel terapeuta. 2. Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole należy w szczególności:
    1) sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem;
    2) punktualne przychodzenie do pracy,
    3) punktualne rozpoczynanie zajęć i ich dokumentowanie,
    4) dbanie o mienie przedszkola,
    5) właściwe korzystanie z bazy przedszkola,
    6) dokumentowanie obecności dzieci na zajęciach,
    7) organizowanie wycieczek i spacerów zgodnie z obowiązującym w przedszkolu  regulaminem wycieczek i spacerów.
   2. Zadania nauczycieli związane ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, które obejmują:
    1) uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców,
    2) rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka,
    3) zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska,
    4) ustalenie w porozumieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych,
    5) udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
    6) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,
    7) przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie zaproponowanej przez rodzica,
    8) opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań z rodzicami,
    9) angażowanie rodziców w działalność przedszkola.
   3. Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość obejmuje:
    1) udział w opracowywaniu Koncepcji Pracy Przedszkola oraz planów jego pracy,
    2) opracowywanie planów pracy dla oddziału z uwzględnieniem planu pracy przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale,
    3) uczestnictwo w ewaluacji wewnętrznej podejmowanej w przedszkolu,
    4) wybór programu wychowania przedszkolnego,
    5) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej dokumentacji zleconej przez dyrektora przedszkola zgodnie z przepisami prawa,
    6) przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz sporządzenie informacji dla rodziców,
    7) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań oraz niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka,
    8) kierowanie działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska wychowującego i tworzenie sytuacji edukacyjnych,
    9) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
    10) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, 11) nie pozostawiania dzieci bez opieki osoby dorosłej,
    12) systematyczne doskonalenie swoich kompetencji zawodowych oraz podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, które określają odrębne przepisy,
    13) dbałość o estetykę pomieszczeń,
    14) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja postanowień i uchwał,
    inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.
   4. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli związany jest z:
    1) poznaniem indywidualnych właściwości wychowanków, ich uzdolnień, warunków życia, ich potrzeb oraz stanu zdrowia, utrzymywanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w należytym porządku, higienicznym i nie grożącym niebezpieczeństwu i życiu stanie, utrzymywanie kontaktu i współdziałanie w zakresie wychowania i opieki z rodzicami dziecka,
    2) współdziałaniem z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, ze środowiskiem, ustalenie form pracy z dziećmi wykazującymi trudności i zaległości jak również wykazującymi szczególne uzdolnienia,
    3) systematycznym przygotowywaniem się do codziennej pracy w oddziale, udziałem w posiedzeniach rad pedagogicznych i realizacją jej uchwał i wniosków, stałym pogłębianiem własnej wiedzy pedagogicznej i metodycznej,
    4) doskonaleniem metod pracy poprzez samokształcenie, aktywnie w nich uczestniczenie, korzystanie w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej dyrektora przedszkola, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej,
    5) z wyborem programu wychowania przedszkolnego spośród programów dopuszczonych do użytku przez MEN.
   5. Nauczyciel prowadzący pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jej opiece dzieci.
   6. Zadania nauczyciela wspomagającego:
    1) otacza opieką dzieci niepełnosprawne, dba o ich bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie w grupie, 2) rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne dzieci niepełnosprawnych, prowadzi wnikliwą obserwację pedagogiczną oraz wspomaga dzieci w procesie kształcenia,
    3) rozpoznaje sytuację domową dzieci niepełnosprawnych i ich stan zdrowia,
    4) współpracuje z rodzicami dzieci niepełnosprawnych.
   7. Zadania specjalistów:
    1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć,
    2) objęcie opieką specjalistyczną wyznaczonych dzieci i prowadzenie terapii w przedszkolu,
    3) systematyczne planowanie, prowadzenie i dokumentowanie zajęć terapeutycznych z wychowankami,
    4) prowadzenie doradztwa z zakresu prowadzonej terapii, pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dziecka
   8. Zadania psychologa:
    1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
    w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu , w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
    2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola,
    3) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
    4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,
    5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym
    i pozaszkolnym uczniów,
    6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
    7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
    8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
    a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
    i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia
    i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 10. Zadania logopedy: 1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci, 2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń, 3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami, 4)wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 11. Zadania terapeuty: 1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych, 2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, 3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym, we współpracy z rodzicami, 5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier
    i ograniczeń utrudniających funkcjonowania i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły
    i placówki, b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 12.Zadania pomocy nauczyciela: 1) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, głównie w zakresie higieny osobistej, żywienia i ubierania, dbanie o zapewnienie bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu, 2) uczestniczenie w zajęciach zespołowych prowadzonych przez nauczyciela i pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzaniu (gry, zabawy, wycieczki, itp.). 13. Zadania intendenta: 1) prowadzenie zaopatrzenia placówki w artykuły żywnościowe i gospodarcze, 2) sprawowanie pośredniego nadzoru nad pracownikami kuchni, 3) prowadzenie spraw dotyczących żywienia dzieci, w tym finansowych, 4) dbanie o należyte i zgodne z normami zapasy magazynowe i odpowiedzialność za nie materialnie, 5) kierowanie żywieniem w placówce oraz sprawowanie fachowego nadzoru nad przygotowaniem posiłków dbając o ich kaloryczność oraz zgodność z normami żywienia zbiorowego dzieci, 6) sporządzanie raportów żywieniowe i przedstawianie ich dyrektorowi oraz pilnowanie utrzymania się w stawce żywieniowej, 7) uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisów oraz podawanie ich treść do wiadomości rodziców. 14. Zadania kucharki: 1) przyrządzanie zdrowych i higienicznych posiłków, zgodnie z normami żywieniowymi dla dzieci 3-6-letnich, 2) przyjmowanie produktów z magazynu, dbanie o racjonalne ich zużycie, 3) dbanie o sprzęt kuchenny i czystość pomieszczeń kuchennych, 4) branie udziału w ustalaniu jadłospisów, 5) prowadzenie dokumentacji związanej z wdrażaniem zasad dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjne. 15. Zadania pomocy kuchennej: 1) pomaganie kucharce w przyrządzaniu posiłków, 2) utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych, sprzętu i naczyń kuchennych. 16. Zadania woźnej oddziałowej: 1) robienie gruntownych porządków w przydzielonych pomieszczeniach przedszkola, 2) wydawanie posiłków dla dzieci, 3) wykonywanie czynności opiekuńczych wobec dzieci z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 4) dbanie o należyty stan urządzeń, narzędzi, sprzętu gospodarczego i kuchennego, 5) używanie przydzielonej odzieży ochronnej i roboczej.
   9. Zadania dozorcy: 1) sprawowanie pieczy nad budynkiem przedszkola i ogrodem oraz całością sprzętu przedszkolnego wraz z urządzeniami instalacyjnymi i technicznymi, 2) sprawdzenie ogrodu codziennie rano ogrodu i budynku przedszkola pod kątem bezpieczeństwa, dokonywanie bieżących napraw, usuwanie usterek, przeprowadzanie remontów niewymagających wiedzy fachowej, 3) zgłaszanie przełożonemu dostrzeżonych usterek czy awarii, 4) odpowiedzialność za powierzone narzędzia, sprzęt.

   § 20.

   1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
   2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:
    1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy zgodnie z regulaminem
    2) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie,
    3) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
    4) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
   3. Pracownicy niebędący nauczycielami mają również obowiązek dbania o bezpieczeństwo dzieci na terenie przedszkola.
   4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niebędących nauczycielami ustala dyrektor przedszkola w oparciu o umowę o pracę i zakres obowiązków na danym stanowisku.

   Rozdział VII
   Bezpieczeństwo
   § 21.

   1. Dzieciom zapewnia się w przedszkolu bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku:
    1) nauczyciele dbając o równowagę psychiczną dzieci i ich dobre samopoczucie prowadzą zróżnicowane zajęcia, stosują na zmianę formy wymagające większego wysiłku i swobodne zabawy, dbają o właściwe warunki pobytu dzieci w sali i na powietrzu,
    2) w miejscach, w których prowadzone są zajęcia stan urządzeń nie stwarza zagrożenia dla
    bezpieczeństwa dzieci,
    3) sale przedszkolne posiadają odpowiednie oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową , sprzęty dostosowane są do wymogów ergonomii,
    4) przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej,
    5) w kancelarii i w kuchni znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania,
    6) urządzenia nowo nabywane i elementy wyposażenia posiadają stosowne atesty i certyfikaty,
    7) w przedszkolu systematycznie dokonywane są przeglądy wszystkich urządzeń i używanego sprzętu.
   2. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiadają nauczyciele pracujący w danym oddziale, od momentu przyjęcia dziecka od rodziców do czasu przekazania go rodzicom lub osobom upoważnionym (na podstawie pisemnego upoważnienia przez rodzica). Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe ponosi całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas prowadzonych zajęć. 3. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru w postaci nauczyciela lub innego pracownika. 4. W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku tryb postępowania powypadkowego określony jest odrębnymi przepisami. 5. W przedszkolu nie podaje się dzieciom leków. 6. W przedszkolu nie wykonuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach. 7. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, przedszkole wzywa pogotowie ratunkowe, równocześnie powiadamiając rodziców. 8. Do czasu przybycia rodziców, dziecko przebywa pod opieką lekarza pogotowia i pracownika przedszkola (nauczyciel lub dyrektor).
   3. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu BHP i p.poż. oraz znajomości udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 10. Przedszkole umożliwia ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych przypadków za zgodą rodziców.
   4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci na drogach publicznych prowadzi się systematyczną pracę nad zaznajamianiem dzieci z podstawowymi przepisami ruchu drogowego. Przedszkole stosuje różnorodne formy pracy sprzyjające opanowaniu umiejętności poruszania się po drogach i współpracuje z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego.
   5. Przy wyjściu poza teren przedszkola nauczyciel zapewnia dodatkową opiekę (woźna oddziałowa), na każde dziesięcioro dzieci przypada jeden opiekun. Przed wyjściem do ogrodu nauczyciel przypomina o bezpiecznym korzystaniu z urządzeń ogrodowych. Także podczas zabaw i zajęć wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola.
   6. Przedszkole organizuje wycieczki krajoznawcze i inne imprezy wyjazdowe (teatr, kino, muzeum), z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci. Program wycieczki jest dostosowany do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci.

   § 22.

   1. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają je z przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu. Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu.
   2. Opiekun jest zobowiązany przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela i jest to moment, od którego nauczyciel przejmuje odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. Z kolei rodzic przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu przywitania się dziecka z rodzicem. Czynności ubierania się w szatni odbywają się pod kontrolą rodziców.
   3. Przedszkole odmawia wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. osoba nietrzeźwa) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takiej sytuacji dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela do momentu przyjścia innej osoby upoważnionej do odbioru dziecka.
   4. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor lub jego zastępca. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia czynności zapewniających bezpieczeństwo dziecka.
   5. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia przedszkola.
   6. W sytuacji, gdy rodzic (prawny opiekun) nie zgłosi się po dziecko po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodzinę dziecka.
   7. Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być potwierdzone przez orzeczenie sądowe.

   § 23.

   1. W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z przedszkola w wyznaczonym czasie, nauczyciel podejmuje następujące działania:
    1) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka,
    2) w przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami przez okres jednej godziny oczekuje z dzieckiem na rodziców lub upoważnioną do odbioru dziecka osobę,
    3) jeżeli w tym czasie rodzice lub upoważniona do odbioru dziecka osoba nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia policję,
    4) dziecka nie wydaje się rodzicom lub upoważnionej osobie, pozostającej pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego,
    5) przedszkole ma prawo odmówić rodzicowi, wobec którego sąd wydał orzeczenie o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, odebranie dziecka z przedszkola.

   Rozdział VIII
   Rodzice
   § 24.

   1. Rodzic ma prawo do:
    1) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego
    w danym oddziale, 2) uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, 3) do złożenia wniosku o spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem.
    2.W przypadku naruszenia praw dziecka przez przedszkole rodzic ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału lub dyrektora przedszkola według określonej procedury: 1) skargi przyjmuje i rozpatruje dyrektor przedszkola, 2) odpowiedź udzielana jest pisemnie do 7 dni w formie pisemnej,
   2. W przypadku niezadowalającego rozpatrzenia skargi rodzic ma prawo ponownego jej skierowania do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

   § 25.

   1. Rodzic ma obowiązek:
    1) zgłosić dziecko 6-letnie do przedszkola, 2) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, 3) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia, 4) przyprowadzania dziecka zdrowego bez objawów chorobowych. 5) przyprowadzania dziecka w godzinach ustalonych przez przedszkole, 6) wprowadzania dziecka do budynku przedszkolnego, przygotowania dziecka w szatnio pobytu w przedszkolu, a następnie do przekazania go pod opiekę nauczycielowi, 7) systematycznego dokonywania opłat. 2. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego, osoby odbierające dziecko zobowiązane są do poinformowania o tym nauczyciela.
   2. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia 6.00 do 8.00,
    a odbierane od 14.30 do 16.00.

   § 26.

   1. Przedszkole współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem praw rodziców, o których mowa w § 24.
   2. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka poprzez:
    1) pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze rodziców,
    2) organizowanie różnorodnych sytuacji wychowawczych zgodnie z programem wychowawczym przedszkola, pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
    3) informowanie na bieżąco o postępach i problemach dziecka,
    4) wspieranie rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
    5) stwarzanie rodzicom możliwości rozwijania własnych umiejętności wychowawczych (pedagogizacja),
    6) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców (zajęć, porad, konsultacji),
    7) współpracę z podmiotami, informowanie o zakresie świadczeń instytucji działających na rzecz rodziny, dzieci i współpraca z tymi podmiotami (np. MOPS).
   3. Przedszkole oferuje rodzicom następujące formy współdziałania:
    1) konsultacje pedagogiczne – w miarę bieżących potrzeb,
    2) zebrania ogólne i oddziałowe organizowane, co najmniej trzy razy w roku szkolnym,
    3) warsztaty dla rodziców – w zależności od potrzeb,
    4) pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywania problemów wychowawczych,
    5) kontakty indywidualne;
    6) zajęcia otwarte dla rodziców,
    7) spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych,
    8) wycieczki, festyny,
    9) spotkania adaptacyjne,
    10) kącik dla rodziców.
   4. Rodzice mają możliwość otrzymania informacji o dziecku w godzinach pracy przedszkola w sposób bezpośredni lub oraz podczas spotkań z nauczycielami oddziału.
   5. Zakres zadań przedszkola związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci obejmuje:
    1) uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców,
    2) rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka,
    3) zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod
    i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska,
    4) ustalenie w uzgodnieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych,
    5) udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
    6) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,
    7) przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie zaproponowanej przez rodzica,
    8) opracowanie harmonogramu współpracy z rodzicami,
    9) angażowanie rodziców w działalność przedszkola.

   Rozdział IX
   Dziecko
   § 27.

   1.Dziecko ma prawo do:
   1) życzliwego i podmiotowego traktowania,
   2) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,
   3) przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,
   4) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
   5)wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
   6) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
   7) badania i eksperymentowania,
   8) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
   9) rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,
   10) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
   11) wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania,
   12) nagradzania wysiłku,
   13) formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź),
   14) ciągłej opieki ze strony nauczyciela,
   15) współpracy nauczyciel – dziecko opartej się na poszanowaniu godności osobistej dziecka,
   16) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
   17) nauki regulowania własnych potrzeb,
   18) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
   19) spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
   20) możliwości  spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, tzw. edukacji domowej, zgodnie z przepisami ustawy.

   § 28.

   1. Do obowiązków dziecka należy:
    1) przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie,
    2) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia,
    3) przestrzegania higieny osobistej,
    4) poszanowanie godności  rówieśników i dorosłych,
    5) pełnienie dyżurów,
    6) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości.

   § 29.

   1. Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
    1) niedostosowania dziecka do grupy (np. silna agresja) zagrażającego zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci i braku możliwości udzielania pomocy w ramach środków, jakimi dysponuje przedszkole; przy czym decyzja ta podejmowana jest w porozumieniu z psychologiem sprawującym opiekę nad dziećmi,
    2) uchylania się rodziców od współdziałania z nauczycielem oddziału w zakresie ustalenia zasad oddziaływania wychowawczego,
    3) braku możliwości określenia form pomocy i opieki dziecku wynikającego z odmowy  podjęcia współpracy ze specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
   2. W przypadku zaległości w wysokości trzykrotności opłaty stałej, dyrektor przedszkola po uprzednim bezskutecznym wezwaniu rodziców dziecka do zapłaty, wykreśla dziecko
    z rejestru (wykazu) dzieci przedszkola.
   3. Podstawę do wypisania dziecka z przedszkola stanowi także rezygnacja rodzica z usług przedszkola oraz niezgłoszenie się dziecka w okresie dwóch tygodni po rozpoczęciu roku szkolnego.

   § 30.

   1. Skreśleniu z listy wychowanków nie podlegają dzieci realizujące w przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
   2. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej przedszkola.
   3. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców.
   4. Informację o wypisaniu dziecka przedszkola i obowiązku realizacji przez nie rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w formie pisemnej dyrektor przedszkola przekazuje rodzicom.

   Rozdział X
   Dokumentacja przedszkola
   § 31.

   1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
   2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

   Rozdział XI
   Postanowienia końcowe.
   § 32.

   1. W sprawach nieuregulowanych w statucie zastosowanie mają przepisy prawa wewnątrzprzedszkolnego lub przepisy powszechnie obowiązujące.
   2. Statut jest do wglądu w gabinecie dyrektora przedszkola.

    

    

   ZMIANA NR 1
   Do Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mielcu

   Podstawa prawna:

   • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 ze zm.)
   • Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
   • Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

   Wprowadza się zmiany:

   • w rozdz. III w § 7 dodaje się ust. 5. i 6. w brzmieniu:
   1. W wypadku zaistniałych okoliczności zagrażających zdrowiu lub życiu dzieci Rada Pedagogiczna przekazuje rodzicom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania – nauczanie zdalne.
   2. Rada Pedagogiczna może podejmować decyzje zdalnie, za pomocą dostępnych środków komunikacji multimedialnej – wszystkie podjęte przez Rade Pedagogiczną decyzje i uchwały musza być utrwalane w formie protokołu lub notatki.
   • w rozdz. IV w § 11 dodaje się pkt. 13 w brzmieniu:
    W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży minister do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części, wówczas nauczyciele zobowiązani są do pozostawienia w ciągłej gotowości do pracy i prowadzą zdalne nauczanie.

   ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 W MIELCU

   NA ROK SZKOLNY 2022/2023

   RPP-2022-2023-1.odt