• Deklaracja dostępności

   Deklaracja dostępności Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mielcu 

   Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mielcu   http://pm3.mielec.pl

   Data publikacji strony internetowej: 2019-06-14

   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03–29

   Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-29

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Dane teleadresowe jednostki:

   Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mielcu

   ul. Ossolińskich 1

   39-300 Mielec

   Tel.: 177874703

   STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   • materiały wideo umieszczone na stronie przedszkola przed 23 września 2020 r. nie posiadają napisów, zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem ustawy o dostępności,
   • brak opisu alternatywnego do zdjęć, strona została zaprojektowana przed wejściem ustawy o dostępności, istnieje możliwość udostępnienia opisu fotografii dla osób ze specjalnymi potrzebami po wcześniejszym zgłoszeniu do koordynatora ds. dostępności, 

   Osoby odpowiedzialne za stronę deklarują dołożenie wszelkich starań, aby zamieszczane na stronie materiały i funkcjonalności spełniały wytyczne związane z dostępnością. 

   INFORMACJA O UŁATWIENIACH DLA UŻYTKOWNIKÓW:

   - możliwość zmiany rozmiaru strony dla słabowidzących,

   Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

   [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

   [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

    -możliwość korzystania ze strony wyłącznie za pomocą klawiatury za pomocą klawisza:

   • TAB - przejście do kolejnego elementu, 
   • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu

   - wyróżnienia odnośników.

   INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: http://pm3.mielec.pl.  Koordynator ds. dostępności Grażyna Czekaj. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 787 47 03

   Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

   PROCEDURA

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej.

   Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

   Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/ 

    DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

   Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mielcu mieści się w jednym budynku:

   1.     Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

   Wejście do budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3  jest usytuowane od  ul. Ossolińskich. Budynek przedszkola posiada dostępny podjazd dla osób niepełnosprawnych.

   2.    Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

   Budynek przedszkola jest dwupoziomowy - dostępne są schody, brak windy.

   3.    Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
   W budynku przedszkola nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

   4.    Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
   Przy budynku placówki wyznaczono parking dla osób niepełnosprawnych.

   5.    Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
   Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym. 

     TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO          

   W Przedszkolu Miejskim nr 3 można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy przedszkola. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. Bezpłatna pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw- dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu w trzech formach komunikowania się tj. język polski migowy (PJM), system językowo - migowy (SJM), oraz sposób komunikowania się osób głuchoniemych SKOGN). 

   Kontakt osobisty z przedszkolem - osoby niesłyszące lub głuchonieme, które wyrażają chęć skorzystania z pośrednictwa wybranego tłumacza, proszone są o zgłoszenie takiej potrzeby w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Mielcu w gabinecie Dyrektora, co najmniej na 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać w wybrany sposób:

   • osobiście w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Mielcu, ul. Ossolińskich 1 (gabinet Dyrektora),
   • pisemnie pocztą tradycyjną lub kurierską pod adresem:

         Przedszkole Miejskie nr 3 w Mielcu, ul. Ossolińskich 1, 39 - 300 Mielec

   • pocztą e-mail: pm3@pm3.mielec.pl

   APLIKACJE MOBILNE

   Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnej.

    


    

   RODO

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
    

   • administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 3 z siedzibą w Mielcu ul. Ossolińskich 1;

   • podane przez Państwa dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, instytucje upoważnione z mocy prawa;

   • w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą uczestniczyć: – podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo Państwa danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną, obsługę księgową; – upoważnieni pracownicy administratora

   • podane przez Państwa dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych;

   • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich przetwarzania, zgodnie z kwalifikacją archiwalną wynikającą zprzepisów prawa;

   • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia (w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane);

   • macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.