• MIELECKIE DNI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

     •  

       

      Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi w komunikacji społecznej w Mielcu zaprasza do udziału w II Mieleckich Dniach Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, w terminie 26.05.2023r. – 27.05. 2023r.

      27.05.2023r.(sobota) – konsultacje dla rodziców/opiekunów/nauczycieli

       

      Sobota-ze-specjalista.pdf

       

     • LAS ŁĄCZY NAS

     • 11 maja 2023 r. dzieci z naszego przedszkola brały udział w podsumowaniu projektu „Las łączy nas”.

      Organizatorem tego projektu było Przedszkole Miejskie Nr 6 w Mielcu.

      W ramach przedsięwzięcia nasze dzieci z grup III – IV -V

      od IX 2022 r. do V 2023 r. wykonały:

      -„Leśny kącik” – założenie leśnego kącika w sali przedszkolnej

      -„Akademia Leśnych Detektywów” – wzięcie udziału w międzyprzedszkolnych podchodach w Nadleśnictwie Tuszyma

      -„Od nasiona do drzewa” – wzięcie udziału w międzyprzedszkolnym konkursie plastyczno-przyrodniczym

      -„Boże Narodzenie w lesie” – wykonanie ozdób świątecznych z darów lasu

      -„Wycieczka do lasu” – zorganizowanie wyjazdu/wyjścia do lasu

      – Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny dla dzieci z oddziałów integracyjnych pt. „ Naucz się kochać lasy”.

      „ Światowy dzień drzewa”.

      Podsumowaniem było sadzenie drzew przez przedszkolaków.

      Nasze drzewo – Grab ma na imię SZUMIŚ.

      Sadzili je Alan i Łukasz z grupy IV.

      Zapraszamy na zwiedzanie w nowo utworzonej Przedszkolnej Alei Drzew. Aleja została utworzona przy ulicy Kazimierza Jagiellończyka w Mielcu.

     • REKRUTACJA 2023/2024

     • Zasady rekrutacji do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec na rok szkolny 2023/24

      Rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.  System rekrutacji oparty jest o kryteria naboru, które określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz UCHWAŁA NR XXVIII/302/2021 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania im punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

      https://eurzad.um.mielec.pl/

      Po wejściu na stronę należy:

      1.  Zalogować się za pomocą profilu zaufanego.

      2. Wybrać zakładkę Moje konto – Edukacja – Rejestracja do przedszkola.

      3. Zarejestrować się w module Formico (do tego potrzebny będzie pesel dziecka).

      4. Postępując zgodnie z wytycznymi systemu wypełnić wniosek i podpisać go profilem zaufanym. Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym.

      We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola (maksymalnie 3) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w formacie m. in. jpg, pdf. Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów będą generowane samoistnie przez system, po zaznaczeniu określonego kryterium. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

      5. Sprawdzać status swojego wniosku. Jeżeli wniosek będzie wymagał korekty, pojawi się stosowny komunikat. Każda edycja wniosku będzie wymagała ponownego jego podpisania profilem zaufanym.

      6. Sprawdzić wyniki rekrutacji.

      7. Potwierdzić elektronicznie wolę przyjęcia do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Nie potwierdzenie woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

      I. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów określone są w ZARZĄDZENIU NR 1673/2023 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec

      DataEtap rekrutacji/czynność rodzica

      oddo

      Kontynuacja edukacji przedszkolnej

      20 lutego27 lutegodo godz. 12.00rejestracja w systemie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

      Postępowanie rekrutacyjne

      7 marca  20 marca  rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

      21 marca  3 kwietnia  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

      4 kwietnia do godz. 15.00ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (Listy wywieszane są w przedszkolach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową)

      5 kwietnia  12 kwietnia  potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane

      13 kwietnia do godz. 15.00ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola)

      Postępowanie uzupełniające

      13 czerwca  19 czerwca  rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

      20 czerwca  3 lipca  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

      4 lipca do godz. 15.00ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (Listy wywieszane są w przedszkolach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową)

      5 lipca  7 lipca  potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane

      10 lipca do godz. 15.00ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola)

      II. Zasady rekrutacji

      Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca wykazane przez placówkę w danej grupie wiekowej. Liczbę miejsc dla poszczególnych grup wiekowych określa dyrektor przedszkola po zebraniu woli kontynuacji od rodziców dzieci dotychczas uczęszczających do przedszkola. Dyrektor placówki dokonuje przydziału dzieci do oddziałów po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne oraz nowo przyjętych w procesie rekrutacji.

      Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2017–2020 mające miejsce zamieszkania na terenie Mielca.

      UWAGA:

      1. Dzieci urodzone w 2021 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzice/prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola, ale dopiero na wolne miejsca pozostałe po zakończeniu postępowania uzupełniającego.

      2. Rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r. chcący zapisać dziecko do przedszkola lub kontynuować wychowanie przedszkolne ich dziecka, winni dołączyć do Wniosku o przyjęcie/ Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

      3. Dzieci mające miejsce zamieszkania poza Mielec będą przyjmowane (od września 2023 r.) na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Mielca.

      4. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy. Rodzice nie podpisują woli kontynuacji w przedszkolu,  do którego dziecko uczęszcza.

      Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

       

      Rodzic dziecka z  orzeczeniem  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydanym  ze względu na niepełnosprawność układając listę wybranych przedszkoli, do których chciałby zapisać dziecko, wskazuje w zależności od preferencji:

      – w pierwszej  kolejności  oddziały  integracyjne  dla  dzieci  z  orzeczeniem  o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne lub

       w pierwszej kolejności oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

      O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor przedszkola. Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola.

      III. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

      1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora w danej placówce.

      Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

      – weryfikacja złożonych wniosków

      – weryfikacja spełniania przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

      – ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego  i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

      – ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

      W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone lub może wezwać rodzica do uzupełnienia braków.

      2. Procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przebiega zgodnie z zapisem art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

      Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

      – wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych                                                                                                                                            – wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

      IV. Kryteria rekrutacyjne

      W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

      Kryterium ustawoweDokumenty potwierdzające spełnianie kryteriumLiczba pkt

      Wielodzietność rodziny kandydata                                      (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)oświadczenie o spełnianiu kryterium wielodzietności rodziny kandydata  (oświadczenie potwierdzające spełnienie tego kryterium system wygeneruje automatycznie, po jego zaznaczeniu)200

      Niepełnosprawność kandydataorzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych200

      Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydataOrzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych200

      Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata200

      Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych200

      Samotne wychowywanie kandydata w rodziniePrawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (oświadczenie potwierdzające spełnienie tego kryterium system wygeneruje automatycznie, po jego zaznaczeniu)200

      Objęcie kandydata pieczą zastępcząDokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej200

      W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod  uwagę  kryteria  określone   uchwale  nr XXVIII/302/2021 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 stycznia 2021 r.

      Kryterium dodatkoweDokumenty potwierdzające spełnianie kryteriumLiczba pkt

      Oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko wskazali Mielec jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegłyKopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie  lub pierwsza strona zeznania podatkowego wraz z poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji państwowej (UPO) lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania30

      Jeden z rodziców/prawnych opiekunów dziecka wskazał Mielec jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegłyKopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie  lub pierwsza strona zeznania podatkowego wraz z poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji państwowej (UPO) lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania15

      Oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko  pracują, studiują, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarcząZaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku)25

      Jeden z rodziców/prawnych opiekunów dziecka pracuje, studiuje, uczy się w trybie dziennym lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarcząZaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku)12

      Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację  w tym samym przedszkoluOświadczenie potwierdzające spełnianie kryterium20

      Dziecko posiadające rodzeństwo uczęszczające do pobliskiego żłobka lub uczęszczające albo biorące udział w rekrutacji do szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole (nie dotyczy dziecka, którego rodzeństwo kończy edukację w szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja)Zaświadczenie wydane przez żłobek lub szkołę potwierdzające spełnianie kryterium10

      uchwala-kryteria-1Pobierz

       

      zarządzenie-terminyPobierz